553 2014 Endringsartikkel 795


1 Endringsinformasjon

EndringsID 795
Forslagsdato 03.02.2014
Forslagsstiller Terje Sivertsen
Klassifisering Kravendring
Bok 553 Signal, kontroll
Kapittel 4, vedlegg a "Kontrollhåndbok"
Avsnitt 6.4.1
Forslagstekst I tillegg til referansen til STY-601819 bør det refereres til blankett 1-D (STY-603324) som skal benyttes av togleder og signalmontør ved direkte resetting.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen er et av tiltakene fra prosjektet Akseltellere Drammensbanen. Bør gjøres gjeldende for hele infrastrukturen.

Bruk av blankett 1-D regulerer stegene og kommunikasjonen i utføringen av direkte resetting etter fastsatt prosedyre, og er således vesentlig for RAMS-ytelsen av funksjonen.

2.1 R - pålitelighet

Se ovenfor.

2.2 A - tilgjengelighet

Se ovenfor.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Se ovenfor.

2.4 S - sikkerhet

Se ovenfor.

2.5 L - levetid

Ingen direkte sammenheng.

2.6 Ø - økonomi

Feil utføring av direkte resetting kan ha store økonomiske konsekvenser.

2.7 K - kapasitet

Muligheten for direkte resetting har betydning for kapasiteten på den aktuelle strekningen, da trafikken kan bli igangsatt raskere enn ved forberedende resetting.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Farelogg fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Henvisningen til dokumentet bør tas med i kontrollhåndboka, ettersom den er sentral i kontrollvirksomheten.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --