560 2012 Endringsartikkel 350

1 Endringsinformasjon

EndringsID 350
Forslagsdato 2012-05-16 13:30:47
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Kravendring
Bok 560
Kapittel 9 Radioanlegg
Avsnitt 2.4 Tunnelradioanlegg
Forslagstekst c)

Tunnelradioanlegg skal foruten GSM-R også ivareta de behov som nødetatene og kommersielle teleoperatører har for radiokommunikasjon. 1. Antenneanlegg som lekkende kabel skal ha et frekvensområde fra 380 MHz til 2700 MHz, eventuelt skal det være separate antenner for individuelle frekvenser. 2. Det skal sørges for tilstrekkelig kapasitet i 230 V ac tilførselskabel og fordelingstavler, i tillegg til egen kurs for GSM-R skal det være separate kurser for nødnett og kommersielle teleoperatører. 3. Alle repeaterposisjoner skal være ferdig bestykket, herunder doble repeatere for system for nødetatene, slik at radiosystemer for nødetatene og kommersielle teleoperatører skal kunne driftsettes uten videre.

Begrunnelse: Nødvendig oppdatering av kravtekst for tilpasning til dagens situasjon.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Høyere pålitelighet fordi krav er justert til å understøtte dagens situasjon, og mer detaljering av kravet bidrar til å hindre feiltolkninger ifm. prosjektering og bygging.

2.2 A - tilgjengelighet

Bedre tilgjengelighet fordi krav er justert til å understøtte dagens situasjon, og mer detaljering av kravet bidrar til å hindre feiltolkninger ifm. prosjektering og bygging.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet fordi kravjusteringen bidrar til at tunnelradioanlegget bygges korrekt første gang.

2.4 S - sikkerhet

-

2.5 L - levetid

Økt levetid fordi man unngår feiltolkning av krav som fører til at komponenter må byttes tidligere enn tiltenkt.

2.6 K - kapasitet

Økt kapasitet fordi kravjusteringen understøtter utvidelse av frekvensbånd.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

a) Rømningsveier i tunnel skal ha dekning for GSM-R og kommersiell GSM (ref. Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Tunneler#Nødkommunikasjon)

b) Talekvalitetsindikatoren for GSM-R, RxQual skal ikke ha høyere verdi enn 3.

c) Tunnelradioanlegg skal foruten GSM-R også ivareta de behov som nødetatene og kommersielle teleoperatører (Mobil- og Internettdekning i Tog, MIT) har for radiokommunikasjon.

1. Det skal være plass for utstyr for nødnett og MIT.

2. Det skal tilrettelegges for dagens analoge nødradiosystemer inntil det nye digitale nødnettet (TETRA) er utbygd.

3. Det skal sørges for tilstrekkelig kapasitet i 230 VAC tilførselskabel og fordelingstavler, med separate kurser for henholdsvis nødnett og MIT.

4. MIT skal bygges ut for frekvensbåndene 450 MHz, 800 MHz og 900 MHz. På flytogstrekningen mellom Drammen og Gardermoen skal det i tillegg bygges ut med kapasitetsbåndet 2,1 GHz.

5. Det skal tilrettelegges for utvidelse med frekvensbåndene 1,8 GHz, 2,1 GHz og 2,6 GHz i alle tunneler. Med tilrettelegging menes at det skal legges opp fiber, det skal settes av fysisk plass i nisjer og det skal beregnes tilstrekkelig strømforsyning for en slik utvidelse.

6. Repeatere for MIT skal samlokaliseres med repeatere for GSM-R.

7. Ved MIT-utbygging skal ikke GSM-R RxQual forringes i forhold til situasjonen uten MIT.

8. Tunnelradioanlegg skal ha bruddfri overlapping (“handover”) fra dekning inne i tunnel til dekning på åpen linje.

9. Antenneanlegget, primært strålekabel, skal også ivareta behovene for nødnett og MIT. Strålekabelen skal dekke alle frekvensbånd opp til 2700 MHz.


3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres