560 2013 Endringsartikkel 603

1 Endringsinformasjon

EndringsID 603
Forslagsdato 2013-06-21 10:53:47
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 560
Kapittel Nytt kapittel 11 Driftstøttesystemer
Avsnitt
Forslagstekst Vi har valgt å samle krav til "Drifts- og vedlikeholdsplattformen" for Tele i et nytt kapittel 11 som stort sett vil inneholde nye krav i Teknisk relgelverks sammenheng.

Dette er forslag om et nytt kapittel i Bok 560 Tele Prosjektering og bygging (kapittel 11 Driftstøttesystemer) som beskriver krav til driftstøttesystemer for teleanlegg og -systemer som er relatert til fremføring av tog (ref. anlegg og systemer som er beskrevet i kap. 4 Generelle tekniske krav/avsnitt 1.2 Omfang).

Det lages én endringsartikkel for dette kapitlet/endringen. Vedlagt er PDF-filer av selve kapittelteksten og de samlede høringskommentarene iht. godkjenningsprosess i Bane Nett (se "Referansedokumenter").

Referansedokumenter 140.pdf Kap 11 DV 19_juni_13_godkjent

141.pdf Høringskomm_kap11 Drifstøttesyst

2 Vurdering av endringen

Kravene er basert på internasjonale standarder og anbefalinger (ITU-T, ETSI) og tilpasset krav fra Jernbaneverkets avtaler og planer, bl.a. K.000158 GSM-R Systemkontrakt og Kjøpsavtale, K.003752 Kjøp av nettelementer og tjenester for Jernbaneverkets teleinfrastruktur og K.003753 Avtale om systemstøtte (NGN), samt relevante hovedplaner innenfor Tele og KV IKT.


Kapittel 11 inneholder nye krav til :

Feilhåndtering (Fault Management, FM)

Ytelseshåndtering (Performance Management, PM)

Konfigurasjonshåndtering (Configuration Management, CM)

Faktureringhåndtering (Billing)

Sikkerhetshåndtering (Security Management,SM)

Kundeportal


2.1 R - pålitelighet

Synliggjøring av krav til driftstøttesystemer vil bidra til å forbedre påliteligheten til tele- og KV IKT-systemene.

2.2 A - tilgjengelighet

Synliggjøring av krav til driftstøttesystemer vil bidra til å forbedre tilgjengeligheten til tele- og KV IKT-systemene.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Synliggjøring av krav til driftstøttesystemer vil bidra til en økt vedlikeholdbarhet på tele- og KV IKT-systemene.

2.4 S - sikkerhet

N/A (det stilles ikke direkte krav til Safety for tele- og KV IKT-systemene).

2.5 L - levetid

Tilgang til trendanalyser og feilstatistikker vil gi en bedre kontroll på levetid og feilrater i tele- og KV IKT-systemene, og dermed bedre utnyttelse av utstyr/applikasjoner som er tilknyttet disse.

2.6 K - kapasitet

Bedre oversikt og kontroll med systemressurser gir en mer optimal utnyttelse av disse, og dermed bedre kapasitet.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se "Referansedokumenter" og dokumenter listet under "Vurdering av endringen".

2.8 Høringskommentarer

Kapitlet har vært til formell faglig høring internt i Jernbaneverket. Høringskommentarer og behandling av disse fremkommer i vedlagte høringskommentarer, ref "Referansedokumenter".

Formell intern høring:

Teknologistaben: Ingen tilbakemelding.

Utbygging: Ingen tilbakemelding.

Trafikk og teknikk: Ingen tilbakemelding.

Sikkerhet og kvalitet: Ingen tilbakemelding.

Bane Nett: Tilbakemelding mottatt fra Drift og Vedlikehold, og fra Teknologi.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales - Siren Aanstad (på vegne av Tønnes Tønnesen)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

Avsnittene 1.1, 6 og 9 synes ikke å være krav som hører hjemme i Teknisk regelverk. Foreslår disse hensyntatt i styringssystemet, prosedyrer e.l.

For øvrig OK

4.3 Bane

OK. Bra tiltak!

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres