560 2013 Endringsartikkel 607

1 Endringsinformasjon

EndringsID 607
Forslagsdato 2013-06-21 15:39:02
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Kravendring
Bok 560
Kapittel Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt
Forslagstekst Hele kapitlet er omarbeidet i henhold til høringskommentarerene og inneholder både gamle og nye krav.

Det lages én endringsartikkel for dette kapitlet/endringen. Vedlagt er PDF-filer av selve kapittelteksten (omarbeidet innhold i kapittel 4) og høringskommentarene i henhold til godkjenningsprosess i Bane Nett (se "Referansedokumenter").

Referansedokumenter 142.pdf Kap 4 Gen-tekn-krav 2013_jun_20_godkjent

143.pdf Høringskomm_kap4 Gen-tekn-krav

2 Vurdering av endringen

Det er litt endring i struktur, og avsnittet om dokumentasjon er tatt ut av dette kapitlet og samlet i kapittel 5 i Bok 560 Prosjektering og bygging.

Nedenfor er omtalt hovedpunkter og endringer for hvert hovedavsnitt i kapitlet.

  1. Hensikt og omfang: Hensikt og omfang er splittet i separate avsnitt. Angitt at rammeavtaler ikke skal omhandles i Teknisk regelverk men det er lagt inn link til disse slik at de som prosjekterer og bygger benytter inngåtte rammeavtaler.
  2. Normer og standarder: Nytt avsnitt om normer og standarder. Forutsetter sporing mellom forskrifter og Teknisk regelverk i Bok 501 samt at oppdatering av sporingen mellom TSI og Bok 560 gjøres i Bok 501.
  3. Krav til kompetanse: Nytt avsnitt om kompetansekrav som referanser til Autorisasjonsforskriften fra NPT (Post og teletilsynet).
  4. Grensesnitt: Konkretisering av eksterne og interne grensesnitt, bl.a at Tele skal bestå av åpne nett ihht EN 50159.
  5. RAMS-krav: Overordnede krav til RAMS er angitt. Separate RAMS-krav til hvert delsystem er angitt i de respektive kapitler i Bok 560. Siden Security ikke er en del av "S" i "RAMS" er dette isteden tatt inn under kap. 8 Transmisjonssystemer og kap. 11 Driftstøttesystemer.
  6. Miljøkrav: Kravene er detaljert med referanse til EN 50125-3.
  7. Merking: Merking av utstyr er detaljert med konkrete krav samt spesifikke krav til merking av kabel.
  8. Kraftforsyning: Krav til kraftkabler er angitt separat. 12 VDC er tatt ut siden det ikke lenger brukes i EN-spesifikasjoner. Grensesnitt mellom kraftforsyning og teleutstyr er spesifisert ut fra EN 300 132-2/-3. Det er åpnet for større batterikapasitet enn 8 timer for spesielle lokasjoner. Nødstrøm er angitt for et antall døgn for rom av kategori 1 og 2.
  9. Jording: Krav til jording er angitt med referanse til de deler av Felles Elektro som er av relevans for Tele.
  10. Godkjenning og kontroll: Benytter samme mal som for signal, etter instruks fra Teknologistaben, men tilpasset Tele. Anbefaler systemgaranti og prøvetid for komplekse eller større leveranser.


2.1 R - pålitelighet

Tydeliggjøring av overordnede krav og premisser for pålitelighet basert på at konkrete krav til hvert delsystem blir beskrevet i de enkelte fagkapitler. Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av RAMS-kravene, noe som bør gi en bedring av påliteligheten til det enkelte telesystem.

2.2 A - tilgjengelighet

Tydeliggjøring av overordnede krav og premisser for tilgjengelighet basert på at konkrete krav til hvert delsystem blir beskrevet i de enkelte fagkapitler. Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av RAMS-kravene, noe som bør gi en bedring av tilgjengeligheten til det enkelte telesystem.


2.3 M - vedlikeholdbarhet

Tydeliggjøring av overordnede krav og premisser for vedlikeholdbarhet basert på at konkrete krav til hvert delsystem blir beskrevet i de enkelte fagkapitler. Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av RAMS-kravene, noe som bør gi en bedring av vedlikeholbarheten til det enkelte telesystem.


2.4 S - sikkerhet

N/A (det stilles ikke direkte krav til Safety for telesystemene).

2.5 L - levetid

Endringen i kapittel 4 antas å gi økt levetid for telesystemene.

2.6 K - kapasitet

Endringen i kapittel 4 antas å gi bedre kontroll og oversikt over kapasiteten for telesystemene.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se "Referansedokumenter".

2.8 Høringskommentarer

Kapitlet har vært til formell faglig høring internt i Jernbaneverket. Høringskommentarer og behandling av disse fremkommer i vedlagte høringskommentarer, ref "Referansedokumenter".

Formell intern høring:

Teknologistaben: Tilbakemelding mottatt.

Utbygging: Tilbakemelding mottatt.

Trafikk og teknikk: Ingen tilbakemelding.

Sikkerhet og kvalitet: Ingen tilbakemelding.

Bane Nett: Tilbakemelding mottatt fra Teknologi.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales - Siren Aanstad (på vegne av Tønnes Tønnesen).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres