560 2013 Endringsartikkel 607

Endringsinformasjon

EndringsID 607
Forslagsdato 2013-06-21 15:39:02
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Kravendring
Bok 560
Kapittel Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt
Forslagstekst Hele kapitlet er omarbeidet i henhold til høringskommentarerene og inneholder både gamle og nye krav.

Det lages én endringsartikkel for dette kapitlet/endringen. Vedlagt er PDF-filer av selve kapittelteksten (omarbeidet innhold i kapittel 4) og høringskommentarene i henhold til godkjenningsprosess i Bane Nett (se "Referansedokumenter").

Referansedokumenter 142.pdf Kap 4 Gen-tekn-krav 2013_jun_20_godkjent

143.pdf Høringskomm_kap4 Gen-tekn-krav

Vurdering av endringen

Det er litt endring i struktur, og avsnittet om dokumentasjon er tatt ut av dette kapitlet og samlet i kapittel 5 i Bok 560 Prosjektering og bygging.

Nedenfor er omtalt hovedpunkter og endringer for hvert hovedavsnitt i kapitlet.

  1. Hensikt og omfang: Hensikt og omfang er splittet i separate avsnitt. Angitt at rammeavtaler ikke skal omhandles i Teknisk regelverk men det er lagt inn link til disse slik at de som prosjekterer og bygger benytter inngåtte rammeavtaler.
  2. Normer og standarder: Nytt avsnitt om normer og standarder. Forutsetter sporing mellom forskrifter og Teknisk regelverk i Bok 501 samt at oppdatering av sporingen mellom TSI og Bok 560 gjøres i Bok 501.
  3. Krav til kompetanse: Nytt avsnitt om kompetansekrav som referanser til Autorisasjonsforskriften fra NPT (Post og teletilsynet).
  4. Grensesnitt: Konkretisering av eksterne og interne grensesnitt, bl.a at Tele skal bestå av åpne nett ihht EN 50159.
  5. RAMS-krav: Overordnede krav til RAMS er angitt. Separate RAMS-krav til hvert delsystem er angitt i de respektive kapitler i Bok 560. Siden Security ikke er en del av "S" i "RAMS" er dette isteden tatt inn under kap. 8 Transmisjonssystemer og kap. 11 Driftstøttesystemer.
  6. Miljøkrav: Kravene er detaljert med referanse til EN 50125-3.
  7. Merking: Merking av utstyr er detaljert med konkrete krav samt spesifikke krav til merking av kabel.
  8. Kraftforsyning: Krav til kraftkabler er angitt separat. 12 VDC er tatt ut siden det ikke lenger brukes i EN-spesifikasjoner. Grensesnitt mellom kraftforsyning og teleutstyr er spesifisert ut fra EN 300 132-2/-3. Det er åpnet for større batterikapasitet enn 8 timer for spesielle lokasjoner. Nødstrøm er angitt for et antall døgn for rom av kategori 1 og 2.
  9. Jording: Krav til jording er angitt med referanse til de deler av Felles Elektro som er av relevans for Tele.
  10. Godkjenning og kontroll: Benytter samme mal som for signal, etter instruks fra Teknologistaben, men tilpasset Tele. Anbefaler systemgaranti og prøvetid for komplekse eller større leveranser.


R - pålitelighet

Tydeliggjøring av overordnede krav og premisser for pålitelighet basert på at konkrete krav til hvert delsystem blir beskrevet i de enkelte fagkapitler. Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av RAMS-kravene, noe som bør gi en bedring av påliteligheten til det enkelte telesystem.

A - tilgjengelighet

Tydeliggjøring av overordnede krav og premisser for tilgjengelighet basert på at konkrete krav til hvert delsystem blir beskrevet i de enkelte fagkapitler. Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av RAMS-kravene, noe som bør gi en bedring av tilgjengeligheten til det enkelte telesystem.


M - vedlikeholdbarhet

Tydeliggjøring av overordnede krav og premisser for vedlikeholdbarhet basert på at konkrete krav til hvert delsystem blir beskrevet i de enkelte fagkapitler. Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av RAMS-kravene, noe som bør gi en bedring av vedlikeholbarheten til det enkelte telesystem.


S - sikkerhet

N/A (det stilles ikke direkte krav til Safety for telesystemene).

L - levetid

Endringen i kapittel 4 antas å gi økt levetid for telesystemene.

K - kapasitet

Endringen i kapittel 4 antas å gi bedre kontroll og oversikt over kapasiteten for telesystemene.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se "Referansedokumenter".

Høringskommentarer

Kapitlet har vært til formell faglig høring internt i Jernbaneverket. Høringskommentarer og behandling av disse fremkommer i vedlagte høringskommentarer, ref "Referansedokumenter".

Formell intern høring:

Teknologistaben: Tilbakemelding mottatt.

Utbygging: Tilbakemelding mottatt.

Trafikk og teknikk: Ingen tilbakemelding.

Sikkerhet og kvalitet: Ingen tilbakemelding.

Bane Nett: Tilbakemelding mottatt fra Teknologi.

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales - Siren Aanstad (på vegne av Tønnes Tønnesen).

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Utbygging

OK

Bane

OK

Teknologi

ok

Konklusjon

Endringen gjennomføres