560 2013 Endringsartikkel 627

1 Endringsinformasjon

EndringsID 627
Forslagsdato 2013-07-03 13:34:42
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 560
Kapittel Nytt kap. 7 Kabelanlegg
Avsnitt
Forslagstekst Dette er forslag til nytt kap. i bok 560, kap. 7 Kabelanlegg.

Vedlagt er pdf-filer av selve kapittelteksten og de samlede høringskommentarene iht. godkjenningsprosess i Bane Nett.

Referansedokumenter 152.pdf Kap 7 Kabelanlegg_endelig_21 06 2013

Høringskommentarer Kap7 Kabelanlegg 2013 07 19.pdf

2 Vurdering av endringen

Kravene er tilpasset til dagens teknologi og inndelt i funksjons- og anleggskrav. Det er lagt inn føringer og krav for å dekke kommunikasjonsløsninger for dagens og fremtidige jernbaneinfrastruktur. Krav til kabler som ikke lenger anskaffes, er tatt ut av regelverket.

2.1 R - pålitelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av påliteligheten.

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av tilgjengeligheten.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av vedlikeholdbarheten.

2.4 S - sikkerhet

Bedre brannsikkerhet.

2.5 L - levetid

Endringen antas å gi samme levetid.

2.6 K - kapasitet

Endringen antas å gi bedre kontroll og økt kapasitet for kommunikasjon for Jernbaneverkets infrastruktursystemer.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se "Referansedokumenter".

2.8 Høringskommentarer

Kapitlet har vært til formell faglig høring internt i Jernbaneverket. Høringskommentarer og behandling av disse fremkommer i vedlagte høringskommentarer, ref "Referansedokumenter".

Formell intern høring:

Teknologistaben: Ingen tilbakemelding.

Utbygging: Tilbakemelding mottatt.

Trafikk og teknikk: Ingen tilbakemelding.

Sikkerhet og kvalitet: Ingen tilbakemelding.

Bane Nett: Tilbakemelding mottatt fra Teknologi.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales - Odd Erik Olsen (på vegne av Tønnes Tønnesen).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

Hvordan håndteres dette kravet iht. krav om jording i "Felles elektro"?

3.1 Luftkabelanlegg a) Når det bygges nye KL-anlegg med jordleder, skal jordleder være OPGW (Optical Ground Wire).


Svar fra Bane Nett: En OPGW kabel skal håndteres på samme måte som en standard returleder som benyttes i dagens banestrømforsyning (dvs. løsningen skiller seg ikke fra standard løsning med returleder). Eneste forskjell fra dagens løsning er at det inne i returkabelen ligger en fiberkabel som må tappes ut på flere steder på en strekning. Denne fiberkabelen inneholder ikke metall og har dermed ingen behov for jording. Vi har for øvrig hatt OPGW kabel i bruk på Ofotbanen i mange år, så det er for så vidt ikke en ny løsning. Tanken vår er at det vil være en meget rimelig måte å framføre fiberkabel på når man allikevel skal bygge returledning. Prisforskjellen mellom en standard returleder og en OPGW er ubetydelig.

OK, forstår at svaret er JA

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres