560 2013 Endringsartikkel 628

1 Endringsinformasjon

EndringsID 628
Forslagsdato 2013-07-03 13:36:41
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 560
Kapittel Nytt kap. 8 Transmisjonssystemer
Avsnitt
Forslagstekst Dette er forslag til nytt kap. i bok 560, kap. 8 Transmisjonssystemer.

Vedlagt er pdf-filer av selve kapittelteksten og de samlede høringskommentarene iht. godkjenningsprosess i Bane Nett.

Referansedokumenter [154.pdf Kap 8 Transmisjonssystemer_endelig_21 06 2013

Høringskommentarer_Kap8_Transmisjonssyst_2013_07_19.pdf

2 Vurdering av endringen

Kravene er tilpasset til dagens teknologi og inndelt i funksjons- og anleggskrav. Det er lagt inn føringer og krav for å dekke kommunikasjonsløsninger for dagens og fremtidige jernbaneinfrastruktur. Det er lagt inn spesifikke RAMS-krav til transmisjonsssytemer. Krav til radiolinjer er flyttet fra kapittel om radiosystemer til transmisjon. Nye transmisjonsløsninger gir bedre muligheter for sentral drift- og vedlikehold av systemer pga. bedre muligheter for overvåkning. Kravene er basert på at det er åpent nett iht. EN 50159. Krav til TTS er tatt ut da denne teknologien blir erstattet med distribusjonsenheten OTI. Utrangerte systemer er fjernet.

2.1 R - pålitelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av påliteligheten.

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av tilgjengeligheten.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av vedlikeholdbarheten.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten vil ligge på samme nivå som tidligere.

2.5 L - levetid

Endringen antas å gi samme levetid.

2.6 K - kapasitet

Endringen antas å gi bedre kontroll og økt kapasitet for kommunikasjon for Jernbaneverkets infrastruktursystemer.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se "Referansedokumenter".

2.8 Høringskommentarer

Kapitlet har vært til formell faglig høring internt i Jernbaneverket. Høringskommentarer og behandling av disse fremkommer i vedlagte høringskommentarer, ref "Referansedokumenter".

Formell intern høring:

Teknologistaben: Ingen tilbakemelding.

Utbygging: Tilbakemelding mottatt.

Trafikk og teknikk: Ingen tilbakemelding.

Sikkerhet og kvalitet: Ingen tilbakemelding.

Bane Nett: Tilbakemelding mottatt fra Teknologi.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales - Odd Erik Olsen (på vegne av Tønnes Tønnesen).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK - Foreslår å stryke ordet tilstrebe i krav 2.3.2

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres