560 2013 Endringsartikkel 629

Endringsinformasjon

EndringsID 629
Forslagsdato 2013-07-03 13:40:23
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 560
Kapittel Nytt kap. 9 Radiosystemer
Avsnitt
Forslagstekst Dette er forslag til nytt kap. i bok 560, kap. 9 Radiosystemer.

Vedlagt er pdf-filer av selve kapittelteksten og de samlede høringskommentarene iht. godkjenningsprosess i Bane Nett.

Referansedokumenter 156.pdf Kap 9 Radiosystemer_oppdatert etter høring

Høringskommentarer kap 9.pdf

Vurdering av endringen

Kravene er oppdatert for GSM-R. Det er lagt inn krav for tilrettelegging for MIT. Det er lagt inn RAMS-krav for radiosystemer, krav til GSM-R-terminaler for togleder, txp, driftsoperatører, elkraftoperatører og fastmonterte telefoner i tunnel, antennemaster inklusive fundamenter. Det er ikke spesifisert krav til nødnett eller krav til GSM-R-terminaler i rullende materiell. Krav til radiolinjer er flyttet til transmisjon. Det er tatt inn krav til overvåkningssystemer.

R - pålitelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av påliteligheten.

A - tilgjengelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av tilgjengeligheten.

M - vedlikeholdbarhet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av vedlikeholdbarheten.

S - sikkerhet

Sikkerheten vil ligge på samme nivå som tidligere.

L - levetid

Endringen antas å gi samme levetid.

K - kapasitet

Ingen endring

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se "Referansedokumenter".

Høringskommentarer

Kapitlet har vært til formell faglig høring internt i Jernbaneverket. Høringskommentarer og behandling av disse fremkommer i vedlagte høringskommentarer, ref "Referansedokumenter".

Formell intern høring:

Teknologistaben: Ingen tilbakemelding.

Utbygging: Tilbakemelding mottatt.

Trafikk og teknikk: Tilbakemelding mottatt.

Sikkerhet og kvalitet: Ingen tilbakemelding.

Bane Nett: Tilbakemelding mottatt fra Teknologi.

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales - Odd Erik Olsen (på vegne av Tønnes Tønnesen).

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Utbygging

OK

Bane

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres