560 2014 Endringsartikkel 808

1 Endringsinformasjon

EndringsID 808
Forslagsdato 2014-02-18 12:13:03
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Kravendring
Bok 560
Kapittel 7. Kabelanlegg
Avsnitt 2.3.1 Fiberkabel
Forslagstekst Ifm. spørsmål fra Utbyggingsprosjekter Vestfoldbanen (H-N og F-P) i møte 17. okt. 2013 (tunnelforum arrangert av Utbygging) om hvorfor repeatere som står i nisjer i tunneler må ha egen fiberkontakt, og at dette ikke samsvarer helt med krav i TRV Tele Bok 560, kabelkapitlet (avsnitt 2.3.1 Fiberkabel):

Krav o) Alle fiberkabler skal termineres i ODF(Optical Distribution Frame) i teleteknisk rom.

Punktet er blitt avklart med fagressurser internt i Bane Nett. Det er leverandøren som setter krav om egen fiberkontakt. Omforent forslag til endring av kravtekst framkom i møte 17. feb. 2014. Fagressursers avsjekk av avsnitt 2.3.1 har medført endringer i flere krav, bl.a. a), b), o), og medfører også oppdeling i flere delavsnitts-overskrifter for å tydeliggjøre kravene.

Forslag til endringer: (2.3) Skjøter, avgreininger, termineringer (2.3.1) Fiberkabel: Nytt avsnitt:(2.3.1.1) Generelt a) Fiberkabel skal avgreines med utvendig kabelskjøt og termineres helt eller delvis i alle rom kategori 1, 2 og 3. 1. Som et minimum beregnes avtapping av 12 fibre inn og ut for hvert rom, unntatt kategori “3 skap”. b) I tunneler skal det som et minimum etableres 4 reservefibre mellom hvert rom og hvert endepunkt og minimum 4 fibre for forbindelse mellom hvert rom.

c) krav l) d) krav k)

Nytt avsnitt: (2.3.1.2) Skjøter (Her samles kravene som gjelder skjøter og skjøtebokser, eks. krav c), d), e), f), g), h), i), j), p), m).)

Nytt avsnitt: (2.3.1.3) Termineringer a) (tidligere(o)) I teletekniske rom av kategori 1, 2 og 3 skal alle fiberkabler termineres i en ODF (Optical Distribution Frame). 1. ODF skal ikke benyttes for radioutstyr i tunnel, innføringskabel skal være terminert med konnektorer tilpasset aktuelt utstyr.

b) krav n).


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringsforslaget innebærer egentlig to endringer:


Endring 1:

I tillegg til krav b) i avsnitt 2.3.1 i gjeldende utgave av regelverket, foreslås et supplerende krav som angir antall fiberforbindelser i forbindelse med repeaterposisjoner i tunneler.

Vurdering:

En spesifisering av antall fiberforbindelser i tunneler vil kunne bidra til at installasjoner blir utført på en hensiktsmessig måte første gang, slik at det blir mindre tid- og ressurskrevende å foreta endringer senere.


Endring 2:

På grunnlag av at utstyrsleverandør og vårt eget driftsapparat ikke ønsker å terminere fiberkabel for radiosystemer i en ODF, Optical Distribution Frame, ved repeaterposisjoner i tunneler, er det for krav o) i avsnitt 2.3.1 i gjeldende utgave av regelverket foreslått et skille mellom et generelt krav til terminering og et spesielt krav til terminering av fiber for radiosystemer i tunneler.

Vurdering:

Det er her foretatt en avveining av fordeler og ulemper av den ene løsning i forhold til den andre. Hensikten med krav om at fibre skal termineres på en ODF er at det kan bli enklere å foreta endringer og skifte av utstyr senere, herunder mindre tids- og ressursbruk. Kravet innebærer imidlertid at det etableres et ekstra tilkoblingspunkt, noe som medfører en dempning av signalet og en potensiell kilde til feil. For fiberforbindelser for radiosystemer i tunneler ønsker man å unngå den ekstra dempning som en terminering i en ODF innebærer, så får man heller leve med et eventuelt større tids- og ressursbruk i forbindelse med senere endringer. Det foreligger imidlertid ingen beregning eller tallfesting i forbindelse med den ene eller den andre løsning.


I forbindelse med endringsforslaget synes det hensiktsmessig samtidig å foreta noen redaksjonelle endringer i avsnitt 2.3:

Hele avsnitt 2.3 forutsettes flyttet fra avsnitt 2 Funksjonskrav til avsnitt 3 Anleggsspesifikke krav, samt at krav fra og med krav a) til og med krav p) i avsnitt 2.3.1 Fiberkabel fordeles på nye underavsnitt 3.3.1.1 Generelt, 3.3.1.2 Skjøter og 3.3.1.3 Termineringer.


Følgende endringer forutsettes:

• Avsnitt 2.3 Skjøter avgreininger, termineringer blir nytt avsnitt 3.3

• Avsnitt 2.3.1 Fiberkabel blir nytt avsnitt 3.3.1

• Nytt avsnitt 3.3.1.1 Generelt opprettes

• Nytt avsnitt 3.3.1.2 Skjøter opprettes

• Nytt avsnitt 3.3.1.3 Termineringer opprettes

• Krav a) i avsnitt 2.3.1 blir krav a) i nytt avsnitt 3.3.3.1 med følgende formulering:

Fiberkabel skal avgreines med utvendig kabelskjøt og termineres helt eller delvis i alle teletekniske rom.

• Krav b) i avsnitt 2.3.1 blir underkrav 1 til krav a) i nytt avsnitt 3.3.1.1 med følgende formulering:

Minst 12 fibre skal avtappes for hvert rom, inn og ut, unntatt for rom av kategori “3 skap”.

• Krav c) i avsnitt 2.3.1 er ivaretatt annet sted og forutsettes derfor fjernet

• Krav d) i avsnitt 2.3.1 er ivaretatt annet sted og forutsettes derfor fjernet

• Krav e) i avsnitt 2.3.1 blir krav c) i nytt avsnitt 3.3.1.2

• Krav f) i avsnitt 2.3.1 blir krav d) i nytt avsnitt 3.3.1.2

• Krav g) i avsnitt 2.3.1 blir krav e) i nytt avsnitt 3.3.1.2

• Krav h) i avsnitt 2.3.1 blir krav f) i nytt avsnitt 3.3.1.2

• Krav i) i avsnitt 2.3.1 er ivaretatt annet sted og forutsettes derfor fjernet

• Krav j) i avsnitt 2.3.1 er ivaretatt annet sted og forutsettes derfor fjernet

• Krav k) i avsnitt 2.3.1 blir krav d) i nytt avsnitt 3.3.1.1

• Krav l) i avsnitt 2.3.1 blir krav c) i nytt avsnitt 3.3.1.1

• Krav m) i avsnitt 2.3.1 blir krav b) i nytt avsnitt 3.3.1.2

• Krav n) i avsnitt 2.3.1 blir krav b) i nytt avsnitt 3.3.1.3

• Krav o) i avsnitt 2.3.1 blir krav a) i nytt avsnitt 3.3.1.3 med følgende formulering:

I teletekniske rom skal alle fiberkabler, unntatt kabler for radiosystemer i tunnel, termineres i en ODF (Optical Distribution Frame).
1. I teletekniske rom i tunnel skal innføringskabel for radiosystemer være terminert med konnektor tilpasset aktuelt utstyr.

• Krav p) i avsnitt 2.3.1 blir krav a) i nytt avsnitt 3.3.1.2, henvisning til annen del av Teknisk regelverk skilles ut som “lærebokstoff”.

• Nytt krav b) i nytt avsnitt 3.3.1.1 med følgende formulering:

I tunneler skal det som et minimum etableres 4 reservefibre mellom hvert rom og hvert endepunkt og minimum 4 fibre mellom hvert rom.


På faglig grunnlag bør det senere avklares om kravene e), g), h), k) og n) i avsnitt 2.3.1 kan fjernes eller eventuelt omgjøres til lærebokstoff.


2.1 R - pålitelighet

Endringene har ingen eller ingen nevneverdig innvirkning på pålitelighet.

2.2 A - tilgjengelighet

Endring 1 kan bidra til kortere nedetider ved senere endringer, mens Endring 2 vil kunne innebære noe lengre nedetid ved senere endringer.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringene har ingen eller ingen nevneverdig innvirkning på vedlikeholdbarhet.

2.4 S - sikkerhet

Endringene har ingen innvirkning på sikkerhet.

2.5 L - levetid

Endringene har ingen eller ingen nevneverdig innvirkning på levetid.

2.6 K - kapasitet

Endringene har ingen innvirkning på kapasitet.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen dokumenter er relevante for vurderingen av endringen.

2.8 Høringskommentarer

Ingen.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen gjennomføres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres