560 2014 Endringsartikkel 808

Endringsinformasjon

EndringsID 808
Forslagsdato 2014-02-18 12:13:03
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Kravendring
Bok 560
Kapittel 7. Kabelanlegg
Avsnitt 2.3.1 Fiberkabel
Forslagstekst Ifm. spørsmål fra Utbyggingsprosjekter Vestfoldbanen (H-N og F-P) i møte 17. okt. 2013 (tunnelforum arrangert av Utbygging) om hvorfor repeatere som står i nisjer i tunneler må ha egen fiberkontakt, og at dette ikke samsvarer helt med krav i TRV Tele Bok 560, kabelkapitlet (avsnitt 2.3.1 Fiberkabel):

Krav o) Alle fiberkabler skal termineres i ODF(Optical Distribution Frame) i teleteknisk rom.

Punktet er blitt avklart med fagressurser internt i Bane Nett. Det er leverandøren som setter krav om egen fiberkontakt. Omforent forslag til endring av kravtekst framkom i møte 17. feb. 2014. Fagressursers avsjekk av avsnitt 2.3.1 har medført endringer i flere krav, bl.a. a), b), o), og medfører også oppdeling i flere delavsnitts-overskrifter for å tydeliggjøre kravene.

Forslag til endringer: (2.3) Skjøter, avgreininger, termineringer (2.3.1) Fiberkabel: Nytt avsnitt:(2.3.1.1) Generelt a) Fiberkabel skal avgreines med utvendig kabelskjøt og termineres helt eller delvis i alle rom kategori 1, 2 og 3. 1. Som et minimum beregnes avtapping av 12 fibre inn og ut for hvert rom, unntatt kategori “3 skap”. b) I tunneler skal det som et minimum etableres 4 reservefibre mellom hvert rom og hvert endepunkt og minimum 4 fibre for forbindelse mellom hvert rom.

c) krav l) d) krav k)

Nytt avsnitt: (2.3.1.2) Skjøter (Her samles kravene som gjelder skjøter og skjøtebokser, eks. krav c), d), e), f), g), h), i), j), p), m).)

Nytt avsnitt: (2.3.1.3) Termineringer a) (tidligere(o)) I teletekniske rom av kategori 1, 2 og 3 skal alle fiberkabler termineres i en ODF (Optical Distribution Frame). 1. ODF skal ikke benyttes for radioutstyr i tunnel, innføringskabel skal være terminert med konnektorer tilpasset aktuelt utstyr.

b) krav n).


Referansedokumenter

Vurdering av endringen

Endringsforslaget innebærer egentlig to endringer:


Endring 1:

I tillegg til krav b) i avsnitt 2.3.1 i gjeldende utgave av regelverket, foreslås et supplerende krav som angir antall fiberforbindelser i forbindelse med repeaterposisjoner i tunneler.

Vurdering:

En spesifisering av antall fiberforbindelser i tunneler vil kunne bidra til at installasjoner blir utført på en hensiktsmessig måte første gang, slik at det blir mindre tid- og ressurskrevende å foreta endringer senere.


Endring 2:

På grunnlag av at utstyrsleverandør og vårt eget driftsapparat ikke ønsker å terminere fiberkabel for radiosystemer i en ODF, Optical Distribution Frame, ved repeaterposisjoner i tunneler, er det for krav o) i avsnitt 2.3.1 i gjeldende utgave av regelverket foreslått et skille mellom et generelt krav til terminering og et spesielt krav til terminering av fiber for radiosystemer i tunneler.

Vurdering:

Det er her foretatt en avveining av fordeler og ulemper av den ene løsning i forhold til den andre. Hensikten med krav om at fibre skal termineres på en ODF er at det kan bli enklere å foreta endringer og skifte av utstyr senere, herunder mindre tids- og ressursbruk. Kravet innebærer imidlertid at det etableres et ekstra tilkoblingspunkt, noe som medfører en dempning av signalet og en potensiell kilde til feil. For fiberforbindelser for radiosystemer i tunneler ønsker man å unngå den ekstra dempning som en terminering i en ODF innebærer, så får man heller leve med et eventuelt større tids- og ressursbruk i forbindelse med senere endringer. Det foreligger imidlertid ingen beregning eller tallfesting i forbindelse med den ene eller den andre løsning.


I forbindelse med endringsforslaget synes det hensiktsmessig samtidig å foreta noen redaksjonelle endringer i avsnitt 2.3:

Hele avsnitt 2.3 forutsettes flyttet fra avsnitt 2 Funksjonskrav til avsnitt 3 Anleggsspesifikke krav, samt at krav fra og med krav a) til og med krav p) i avsnitt 2.3.1 Fiberkabel fordeles på nye underavsnitt 3.3.1.1 Generelt, 3.3.1.2 Skjøter og 3.3.1.3 Termineringer.


Følgende endringer forutsettes:

• Avsnitt 2.3 Skjøter avgreininger, termineringer blir nytt avsnitt 3.3

• Avsnitt 2.3.1 Fiberkabel blir nytt avsnitt 3.3.1

• Nytt avsnitt 3.3.1.1 Generelt opprettes

• Nytt avsnitt 3.3.1.2 Skjøter opprettes

• Nytt avsnitt 3.3.1.3 Termineringer opprettes

• Krav a) i avsnitt 2.3.1 blir krav a) i nytt avsnitt 3.3.3.1 med følgende formulering:

Fiberkabel skal avgreines med utvendig kabelskjøt og termineres helt eller delvis i alle teletekniske rom.

• Krav b) i avsnitt 2.3.1 blir underkrav 1 til krav a) i nytt avsnitt 3.3.1.1 med følgende formulering:

Minst 12 fibre skal avtappes for hvert rom, inn og ut, unntatt for rom av kategori “3 skap”.

• Krav c) i avsnitt 2.3.1 er ivaretatt annet sted og forutsettes derfor fjernet

• Krav d) i avsnitt 2.3.1 er ivaretatt annet sted og forutsettes derfor fjernet

• Krav e) i avsnitt 2.3.1 blir krav c) i nytt avsnitt 3.3.1.2

• Krav f) i avsnitt 2.3.1 blir krav d) i nytt avsnitt 3.3.1.2

• Krav g) i avsnitt 2.3.1 blir krav e) i nytt avsnitt 3.3.1.2

• Krav h) i avsnitt 2.3.1 blir krav f) i nytt avsnitt 3.3.1.2

• Krav i) i avsnitt 2.3.1 er ivaretatt annet sted og forutsettes derfor fjernet

• Krav j) i avsnitt 2.3.1 er ivaretatt annet sted og forutsettes derfor fjernet

• Krav k) i avsnitt 2.3.1 blir krav d) i nytt avsnitt 3.3.1.1

• Krav l) i avsnitt 2.3.1 blir krav c) i nytt avsnitt 3.3.1.1

• Krav m) i avsnitt 2.3.1 blir krav b) i nytt avsnitt 3.3.1.2

• Krav n) i avsnitt 2.3.1 blir krav b) i nytt avsnitt 3.3.1.3

• Krav o) i avsnitt 2.3.1 blir krav a) i nytt avsnitt 3.3.1.3 med følgende formulering:

I teletekniske rom skal alle fiberkabler, unntatt kabler for radiosystemer i tunnel, termineres i en ODF (Optical Distribution Frame).
1. I teletekniske rom i tunnel skal innføringskabel for radiosystemer være terminert med konnektor tilpasset aktuelt utstyr.

• Krav p) i avsnitt 2.3.1 blir krav a) i nytt avsnitt 3.3.1.2, henvisning til annen del av Teknisk regelverk skilles ut som “lærebokstoff”.

• Nytt krav b) i nytt avsnitt 3.3.1.1 med følgende formulering:

I tunneler skal det som et minimum etableres 4 reservefibre mellom hvert rom og hvert endepunkt og minimum 4 fibre mellom hvert rom.


På faglig grunnlag bør det senere avklares om kravene e), g), h), k) og n) i avsnitt 2.3.1 kan fjernes eller eventuelt omgjøres til lærebokstoff.


R - pålitelighet

Endringene har ingen eller ingen nevneverdig innvirkning på pålitelighet.

A - tilgjengelighet

Endring 1 kan bidra til kortere nedetider ved senere endringer, mens Endring 2 vil kunne innebære noe lengre nedetid ved senere endringer.

M - vedlikeholdbarhet

Endringene har ingen eller ingen nevneverdig innvirkning på vedlikeholdbarhet.

S - sikkerhet

Endringene har ingen innvirkning på sikkerhet.

L - levetid

Endringene har ingen eller ingen nevneverdig innvirkning på levetid.

K - kapasitet

Endringene har ingen innvirkning på kapasitet.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen dokumenter er relevante for vurderingen av endringen.

Høringskommentarer

Ingen.

Innstilling fra fagansvarlig

Endringen gjennomføres.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Utbygging

OK

Bane

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres