560 2014 Endringsartikkel 834

1 Endringsinformasjon

EndringsID 834
Forslagsdato 2014-03-10 12:48:14
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Kravendring
Bok 560
Kapittel 9 Radiosystemer
Avsnitt 4.1.2.6 Antenner og strålekabel, krav j)
Forslagstekst Forslaget kom fra Stein Velde 25.10.2013 og ble sendt til undertegnede via Anna Gjerstad i Utbygging som ønsker at dette tas inn som en endring i Tele-regelverket. Forslaget er blitt behandlet i Bane Nett og er besluttet sendt inn som en kravendring (kan evt. også sees på som en presisering til kravet). Endringen berører underpunktene 1, 4 og 5 til krav j). For de andre underpunktene 2, 3 og 6 til krav j) foreslås ingen endringer i denne omgang.

j) Krav til oppheng av strålekabel: 1. Oppheng skal være tilpasset maksimal strekningshastighet for den aktuelle strekningen, det praktiseres et skille ved 210 Km/t • Over 210 Km/t kreves høyhastighets festeklammer som er festet direkte på tunnelveggen og som er testet og godkjent for hastigheter opp til 300 Km/t eller høyere. Klammeravstand iht. leverandørens anbefalinger (ingen bæreline). • Under 210 Km/t aksepteres tradisjonelle festeklammer med bæreline eller direkte på vegg iht. leverandørens anbefaling. 2. Strålekabel skal monteres ca. 4,5 meter over skinnegang. 3. Strålekabel skal ved radiorepeatere føres ned til ca. 1,5 meters høyde over gangbane og termineres med innkapslet DC-blokk. 4. Strålekabel skal monteres ved hjelp av Fiberforsterket plast (FRP) bærelinje eller med festeklammer mot tunnelvegg. 5. I støpte tunneler skal festeklammer benyttes. 6. Øvrig opphengs-armatur skal være av syrefast materiale.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Supplerende tekst under krav j) vil kunne bidra til at bruk av feil metode for oppheng av strålekabler kan unngås.

2.1 R - pålitelighet

Endringen vil bidra til økt pålitelighet.

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen vil kunne bidra til økt tilgjengelighet, siden eventuelt behov for senere ombygging kan unngås.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen.

2.4 S - sikkerhet

Endringen vil bidra til økt sikkerhet siden man vil kunne unngå havari på grunn av bruk av feil metode for oppheng.

2.5 L - levetid

Endringen vil bidra til levetiden ikke blir redusert ved et eventuelt havari på grunn av bruk av feil metode for oppheng.

2.6 K - kapasitet

Ingen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

2.8 Høringskommentarer

Ingen

3 Innstilling fra fagansvarlig

Bakgrunnen for forslaget er at det har hendt at det er blitt benyttet metoder for oppheng av strålekabel som ikke er tilpasset hastigheten for den aktuelle strekning. Det synes imidlertid som om det i krav j) i gjeldende utgave av regelverket er formulert et klart krav slik som det står. Det foreslås derfor at tekst i krav j) utover hovedkravet omgjøres til lærebokstoff. Lærebokstoffet vil være til hjelp for aktuelle entrepenører slik at bruk av feil metode for oppheng av strålekabel lettere kan unngås.

Innholdet i krav j) foreslås omarbeidet og for en stor del omgjort til lærebokstoff, og vil dermed bli slik:

j) Oppheng av strålekabel skal være tilpasset maksimal strekningshastighet for den aktuelle strekning.

(Lærebokstoff): Strålekabel monteres i en høyde på omkring 4,5 meter over spor.

For oppheng av strålekabel benyttes bæreline av fiberforsterket plast eller festeklammer.

For feste av strålekabel ved hastigheter over 210 km/t kreves høyhastighets festeklammer, uten bæreline, som er festet direkte på tunnelveggen og som er testet og godkjent for hastigheter opp til 300 Km/t eller høyere.

For feste av strålekabel ved hastigheter under 210 km/t tillates festeklammer med bæreline eller feste direkte på vegg i henhold til leverandørens anbefaling. I støpte tunneler tillates ikke bruk av bæreline.

Ved radiorepeatere føres strålekabel ned til en høyde på omkring 1,5 meter over gangbane og termineres i en innkapslet DC-blokk.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres