560 2014 Endringsartikkel 969


1 Endringsinformasjon

EndringsID 969
Forslagsdato 16.10.2014
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 7
Avsnitt 2, punkt d)
Forslagstekst Kravene i punkt d) synes lite overveid mht. brannhemmende egenskaper for fiberoptiske kabler i tunneler. Kabler med brannhemmende egenskaper har dårlig friksjon og dermed mindre egnet ved innblåsing i rør. Utenfor tunnel velges kabel med PE-kappe for lettere installasjon, men skal det skjøtes inn brannhemmende kabel for tunnel, blir det to ekstra skjøter per tunnel. Ekstra skjøter er uønsket på grunn av tap og ekstra omkostninger til arbeid og skjøtebokser/skjøtemateriell. Argumentasjonen om å bruke brannhemmende kappematerialer faller dessuten på sin urimelighet siden det i en tunnel vil være:

- få fiberoptiske kabler - fiberoptiske kabler vil ofte ligge i en brannbeskyttet forlegning - og - de fiberoptiske kablene representerer en helt marginal brannlast under brann

Felles elektro (510/5) har ingen begrensning på at rør i tunneler skal være brannhemmende. Er rør overdekt - f.eks. med ballast, så skal det mye til å få noe bidrag til øket brannlast, og det samme er tilfellet med rør i kabelkanal med betonglokk. Det er mer relevant om et eventuelt krav om brannhemmende rør blir tatt inn i felles elektro. Satt på spissen så er det jo bare rør som etableres for telekabler som i dag skal ha brannhemmende materialer. (Det er fullt mulig å legge ordinære rør for allment formål og senere trekke inn telekabler.)

Forslag til tekst i punkt d): d) Telekabler skal være halogenfrie.

 1.  Kobberkabler som benyttes innomhus og i åpen forlegning i tunnel, skal være brannhemmende med brannegenskaper som tilfredsstiller IEC 60332-1.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen vil bidra til noe bedre pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen vil bidra til noe bedre tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen innvirkning

2.4 S - sikkerhet

Ingen innvirkning

2.5 L - levetid

Ingen nevneverdig innvirkning

2.6 Ø - økonomi

Endringen vil kreve mindre omfattende arbeider ved etablering av anlegg og vil derfor kreve mindre økonomiske ressurser

2.7 K - kapasitet

Ingen innvirkning

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

2.9 Høringskommentarer

Endringsforslaget anbefalt i et avklaringsmøte 11.november 2014 hvor følgende fra Infrastruktur Signal og tele Nett Teknologi deltok: Per Magne Olsen (leder), Jan Schilling, Siren Aanstad, Tønnes Tønnesen.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringsforslaget foreslås gjennomført, men foreslås gitt en lettere omformulering og gis en annen plassering. Siden dette gjelder et krav til kablers fysiske egenskaper, foreslås at kravet plasseres direkte under avsnittsbenevnelsen 2.1 Krav til fysiske egenskaper som krav a) med følgende formulering:

a) Telekabler skal være halogenfrie:

1. Kobberkabler som benyttes innomhus og i åpen forlegning i tunnel skal være brannhemmende i henhold til standarden IEC 60332-1.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --