560 2014 Endringsartikkel 990


1 Endringsinformasjon

EndringsID 990
Forslagsdato 13.11.2014
Forslagsstiller Tønnes Tønnesen
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 7 Kabelanlegg
Avsnitt 3.2 Kanal/røranlegg for fiberkabel
Forslagstekst Endring 1:

Krav a) gis følgende nytt underkrav: Ved fornyelse eller utvidelse av eksisterende fiberkabelanlegg, uten at føringsvei blir oppgradert eller fornyet, skal det som et minimum legges 1 stk. G96-kabel.

Endring 2: For underkrav til krav a) tilføyes følgende lærebokstoff: Fiberkabel blåses/fløtes i rør som forlegges i kabelkanal eller graves/pløyes ned langs spor utenfor kabelfritt profil.

Endring 3: Avsnittsbenevnelse for underavsnitt 3.2.1 endres til følgende: Dimensjonering av føringsvei ved enkeltspor, ny eller oppgradert føringsvei

Endring 4: Avsnittsbenevnelse for underavsnitt 3.2.2 endres til følgende: Dimensjonering av føringsvei ved dobbeltsspor, ny eller oppgradert føringsvei

Endring 5: Avsnittsbenevnelse for underavsnitt 3.2.3 endres til følgende: Føringsvei i tunneler, ny eller oppgradert føringsvei.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen nevneverdig endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen nevneverdig endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Endringen sikrer at behov for kapasitetsøkning blir ivaretatt uten at kostnadskrevende nyanlegg vil kunne være til hinder

2.7 K - kapasitet

Endringen sikrer at et minstekrav til fremtidige utvidelser blir ivretatt

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

2.9 Høringskommentarer

Ingen

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget har som bakgrunn at det oppstår usikkerhet om krav til dimensjonering av føringsvei, i forbindelse med fornyelse eller utvidelse av eksisterende kabelanlegg, i de tilfeller det ikke er etablert nye føringsveier samtidig med større arbeider langs spor. Infrastruktur Signal og tele Nett ser derfor et behov for at det blir angitt et minstekrav til dimensjonering i de tilfeller det ikke blir etablert nye føringsveier. Forslaget er initiert av Jan Schilling og Svein Erik Rasmussen ved Infrastruktur Signal og tele Nett.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --