560 2018 Endringsartikkel 2020

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2020
Forslagsdato 12.03.2018
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel
Avsnitt
Forslagstekst GSM-R nettets funksjonalitet for ETCS :

https://trv.banenor.no/wiki/Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer#Omfang

Følgende krav og kommentarer er utdatert i forhold til status på prøvesteknig,GSM_R kjerne og Radio nett samt plan for strekningsvis utbygging


" ...Kravene i dette kapitlet ivaretar krav til dekning og signalstyrke som kreves dersom GSM-R skal benyttes som transportkanal (bærer) for ETCS-kommunikasjon. Når det gjelder eventuelle endringer i GSM-R nettet pga. ETCS (eks. i krav til GSM-R sentrale systemer, GSM-R aksessnettet, kapasitet, struktur, eller krav til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)) ref.13, må dette avvente erfaringer fra ETCS-Pilotstrekningen på Østfoldbanen Østre linje, samt den strekningsvise planleggingen av ETCS-utbyggingen på de resterende banestrekningene (hovedplaner).. ..."


Avsnitt 4.1.2.5 Signalnivå/Dekningsgrad pkt h) foreslått fjernet og tilhørende krav til dekning, redundans kapasitet og forvaltningsorgan bør oppdateres i respektive kapitler.

Funksjonelle krav som stilles til GSM-R nettet fra ETCS kan formuleres før alle banestrekninger er ferdig planlagt.

Prosjektrelaterte krav som kan påvirke funksjonelle krav i TRV vil referere til dokumentet "ERTMS National Implementation Generic requirements to GSM-R as ETCS communication carrier " . (se vedl - ny Ref. 13 i 560) Det forventes at bla dekningskrav vil kunne endre seg ila levetiden til prosjektet basert på at disse har en sterk knytning til oppdaterte trafikkregler.


Nytt avsnitt 4.1.2.6 Radiodekning for ETCS med følgende tekst :


ERA sin spesifikasjon av ERTMS SUBSET-26 SRS er valgt som basis for ETCS utbygging i Bane NOR.

ERTMS Nivå 2 er spesifisert som et signalsystem for togframføring fullstendig avhengig av transmisjon vha radio teknologi.

Ved innføring av ERTMS medfører dette at radioplanlegging, dekningsgrad, redundans og kapasitet både for Radio, Kjerne og Transmisjonsnett skal møte EU/Nasjonale lovbestemte krav til interoperabilitet gjennom

TSI CCS


Ved utbygging av ERTMS Nivå 2 skal det etableres overlappende GSM-R Radio dekning for følgende områder :

1) Linjer som prosjekteres i kategori "høytrafikk" skal ha kontinuerlig overlappende dekning.

Kategorisering av linjer og «dobbelt dekning» eller «overlappende dekning» er basert på definisjon etablert i ref.13 (ERP-30-M-00002).

Linjekart med kategorisering av banestrekninger og tilhørende dekningskrav vil kunne endre seg ila prosjektperioden for ERTMS NI


2) For linjer som er definert som "lavtrafikk" skal det etableres overlappende radio dekning i følgende områder

a) For CAB terminaler innenfor områdene “End of Authority” (EoA)

b) Alle stasjonsområder mellom Stoppskilt/"Marker Board"

c) Ved internasjonale grenseoverganger .

Bane NOR har et begrenset antall grenseoverganger. Prosjektert løsning må tilpasses bilaterale avtaler ,prosedyrer og trafikkregler i forhold til NR, LTO og utbyggingstakt.

d) Ved blokkposter

Hensikten er å sikre dekning rundt EoA posisjon definert som 200M foran Stoppskilt/"Marker Board" - Ref. ERTMS design and engineering rules ERP-A0-S-00002

e) Det skal vurderes for hver enkelt banestrekning om det er behov for dobbelt dekning på sidespor.

f) I områder med Nivåoverganger som definert i Signal Prosjektering ETCS Nivåer_og_overganger

Dette inkludert 100 meter foran balisegruppen som trigger "Session Establisment" og 100 meter forbi LTO balise

g) I RBC <-> RBC handover områder definert som 1000m på hver side av Balise grensen.

h) For områder ved planovergang er dekningskrav differensiert til å gjelde:

1) Bomanlegg med hel- eller halvbom eller lys og lydanlegg tilsvarende bomanlegg uten bommen skal ha dobbelt dekning 1000m på hver side av planovergangen.

2) Lys og lydanlegg; tilsvarende bomanlegg uten bommen skal ha dobbelt dekning 1000m på hver side av planovergang.

3) Planoverganger med «Enkle lys og lydanlegg» eller «VL – vei lampe, fjøslykt» har ikke krav til dobbelt dekning.


i) Ved deteksjonsanlegg for skred skal dobbelt dekning omfatte 500m foran eksisterende plassering av lyssignal.

Ved oppgradering og ny prosjektering av deteksjonsanlegg for skred skal dekningsområde beregnes tilsvarende men baseres på nye krav til prosjekteringsdata med gjeldende retningslinjer fra Underbygning/Rasvarsling og Signal/ Sikringsanlegg.

Eksisterende utvendig signal for rasvarsling vil ved innføring av ERTMS fjernes og hentes inn til førerens DMI.

Intensjonen med dobbeltdekning i denne sonen er for å kompensere tidsbehovet for eventuelt å reetablere forbindelse til RBC.


j) Bruer og tunneler har ikke spesifikke krav til dobbelt dekning.

Trafikale reguleringer iverksettes dersom forhold til dekning i tunneler og bruer blir avdekket som kritisk under evt. togstopp


Referansedokumenter

ERP-30-M-00002 versjon 4 19022018 til Endringsartikkel.pdf

2 Vurdering av endringen

Utdaterte krav som vist over i endringsforslag under https://trv.banenor.no/wiki/Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer#Omfang avsnitt 1.2 fjernes.

Øvrige funksjonelle krav relatert til sentrale systemer,aksessnett,struktur og kapasitet blir ikke endret og er tilstrekkelig spesifisert. Tidligere oppdaterte TRV referanser til EIRENE SRS 8.0 og FRS 16.0 samt UNISIG EuroRadio FFFIS 13.0 dekker nye funksjonelle krav.

Etter en gjennomgang av krav matrise fra ERTMS NI (ref. under "ERP-30-M-00002 04E 002 TRV 560 justification App 1.pdf" ) relatert til at GSM-R nettet skal benyttes som transmisjon for ERTMS Nivå-2 (fullstendig radio basert) blir nye dekningskrav dekkende for bygging.


2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

ERP-30-M-00002 Generic requirements to GSM-R as ETCS communication carrier med tilhørende "ERP-30-M-00002_04E_002

http://proarc.banenor.no/GetFile.aspx?fileID=1857381 TRV 560 justificationTRV justification - req. matrix tillegg til Appendix 1) ( - oppdaterte dekningskrav )

Fil:ERP-30-M-00002 04E 002 TRV 560 justification App 1.pdf

ERP-30-M-00001 Generic telecom requirements due to ERTMS implementation (RAM betraktning - ingen nye rammebetingelser i forhold til funksjonelle krav i Bok 560 )

http://proarc.banenor.no/GetFile.aspx?fileID=1247941

ERP-30-A-00062 Signalling System, Appendix G, Attachment G1 - Fixed transmission network and GSM-R

http://proarc.banenor.no/GetFile.aspx?fileID=1881977

2.9 Høringskommentarer

https://trv.banenor.no/w/images/6/63/H%C3%B8ringskommentarer_GSM-R_dekningskrav_for_ETCS_TRV_funksjonelle_krav_for_prosjektering_og_bygging.pdf

3 Innstilling fra fagansvarlig

Ved å innføre spesifikke Radio dekningskrav for ETCS blir TRV oppdatert med retningslinjer for prosjektering og bygging på tidspunkt ved ERTMS NI kontraktsinngåelse.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 17. aug. 2018 kl. 14:30 (CEST)

4.2 Prosjekter

Ok--Kjell.holter (diskusjon) 31. aug. 2018 kl. 15:01 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 13:07 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 27. aug. 2018 kl. 10:38 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 12:11 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres