560 2018 Endringsartikkel 2169

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2169
Forslagsdato 25.10.2018
Forslagsstiller Espen Sømod
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 3.3 Krav til kabelkum
Avsnitt Krav til kabelkum
Forslagstekst Grunn til endringsforslag: Sikre at nye kryssinger sikrer kapasitet for fremtidige fag og prosjekter. Kumhøyde er også feil ihht krav om overhøyde.

Forslag til tekst: Nytt punkt 3.3 Krav til kabelkum: For krav til valg av kum samt kapasitet ved kryssing av spor, se punkt 2.5 Kabler og føringsveier i 5.10 Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler (inkluder hyperlink)


Etter møte 02112018 ble følgende oppdatering foreslått :


Eksisterende tekst :

3.2.5 Føringsvei på bru

a)Som føringsvei på bru skal det benyttes glassfiberkanal ved nyetablering av kabelanlegg på eksisterende brukonstruksjoner.

Kanalen avsluttes under bakkenivå slik at den flukter med føringsvei i hver ende.

b) Kanallokk skal festes med skruer.


3.3 Krav til kabelkum

a) Det skal benyttes firkantede kummer, minimum TK-2 med bredde 0,7m, lengde 1,4m og høyde 0,5m som skjøte-/trekkekummer

b) Det skal benyttes runde kummer med minimum diameter 1,2m, høyde 1,5m ved gjennomføringer og avgreininger.

1. Kum for gjennomføring skal leveres med 2 stk. hull for 110 mm rør i 3 retninger (T-avgreining)


Forslag til ny tekst :

3.2.5 Føringsvei på bru

a) Ved prosjektering av ny føringsvei på eksisterende brukonstruksjoner skal det benyttes kabelkanal.

  1. Utførelse: Kabelkanal i betong kan benyttes dersom styrkeberegning av bæreevnen til brukonstruksjonen er innenfor toleransegrenser for utøket last.
  2. Utførelse: Kabelkanal i kompositt materiale kan benyttes. Kanallokk skal festes med skruer.
  3. Utførelse: Kabelkanalen skal avsluttes ved brukarene slik at den flukter med føringsveiene i forlengelsen.

3.3 Krav til kabelkummer og trekkekummer

a) Se generelle krav til felles føringer, kabelkummer og trekkekummer i FellesElektro prosjektering og bygging Kabellegging og kabelkanaler.

b) Kummer skal leveres med utsparinger tilpasset dimensjoneringen av kabelvolum - Ref også Felles Elektro 2.7 Kryssing av spor.

  1. Utførelse: Minimumsdimensjon på skjøte- og trekkekummer er TK-2 e.l. med BxLxH = 700x1400x500 mm.
  2. Utførelse: Kabel- og trekkekummer skal ha tette lokk og ellers utføres med tilfredsstillende tetting mhp gnagere.
  3. Utførelse: I forbindelse med kryssing under spor kan det benyttes rund kabelkum med minimum størrelse DxH = 1200x1500 mm.
  4. Utførelse: Kabelkum benyttet for T-avgreining skal minimum leveres med 2 stk. hull for 110mm rør i 3 retninger.
  5. Utførelse: Ved graving på plattform eller ved spor skal det vurderes om det er hensiktsmessig med ledige rør for framtidig utvidelser.
  6. Utførelse: Kummer som prosjekteres i tunnel skal tilpasses tunnelkonstruksjonens utforming.


Merk at ved en utvidelse i ettertid vil fremtidige gravekostnader være større enn kostnadene for supplerende varerør o.l.


Begrepet "skjøtekum" brukes som generelt begrep for kummer med plass til utførelse av skjøt og skjøteutstyr
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Forslagstiller peker på at det ikke er samsvar mellom føringer i teleregelverk og felles elektro.

Endringsforslaget legger felles elektro til grunn for enhetlig prosjektering men gir noen føringer for anbefalt utførelse tett opp til gjeldende praksis med innspill fra fra ERTMS NI Civil Works og prosjekteringsmiljø i Tele ved prosjekterende for landsdekkende fiberutbygging.

2.1 R - pålitelighet

Endrer ikke pålitelighet for denne delen av infrastrukturen

2.2 A - tilgjengelighet

Endrer ikke tilgjengeligheten til kabelanlegg

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Minimum størrelse og felles føringer for utforming av kabelanlegg øker vedlikeholdbarheten.

2.4 S - sikkerhet

Endrer ikke på sikkerhetsaspekter

2.5 L - levetid

Endrer ikke levetidsperspektivet

2.6 Ø - økonomi

Endrer ikke økonomiske aspekter ved minimumsimplementasjon.

2.7 K - kapasitet

Sikrer minimums kapasitet og rom for fremtidige utvidelser

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

som vist etter møtet 01. November 13:00-14:00 OC-6 Dombås, tilstede : Eric Tveter, Espen Sømod, Jan Schilling, Per Klepsland og Arne Aas:


Høringskommentarer etter 01112018

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen fører til at utførelseskrav fra Felles Elektro samsvarer med Teleregelverk. - Anbefalt

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 10:49 (CET)

4.2 Prosjekter

Disse kravene hører hjemme i Felles elektro. Kravene der er mer funksjonsorientert, men dersom Tele trenger mer konkrete krav kan det formuleres som utførelseskrav. Når det gjelder dybde på kummer bør det skilles mellom tunell og fri linje da dype kummer i tunell er fordyrende. I tillegg er det et spørsmål om begrepene trekke- , skjøte- og kabelkum er entydig definert og forstått--Jse (diskusjon) 22. jan. 2019 kl. 13:23 (CET)

Endret til utførelseskrav og kabelkanal i kompositt . Lagt til presisering for tunnel - Utførelse: Kummer som prosjekteres i tunnel skal tilpasses tunnelkonstruksjonens utforming --Aasarn (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 09:19 (CET)

OK med foreslått endring--Jse (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 12:53 (CET)

4.3 Infrastruktureier

Slutter meg til kommentarene fra Prosjekter. --Nerbre (diskusjon) 22. jan. 2019 kl. 18:04 (CET) Det virker også litt unaturlig at man her beskriver glassfiberarmerte kanaler spesielt. Dette med referanse til Felles elektro pkt 2.5.2 hvor det brukes betegnelsen kanaler komposittmateriale.--Nerbre (diskusjon) 22. jan. 2019 kl. 18:17 (CET)

Endret til utførelseskrav og kabelkanal i kompositt . --Aasarn (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 09:19 (CET)

4.4 Teknologi

Krav til kabelkanal (også for kabelkanaler med fiberoptisk kabler) er angitt i Felles Elektro: https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelkanaler Regelverk for tele må derfor henvise til riktig kapittel under Felles Elektro.

Hvilke andre krav stilles for kabelkanaler i glassfiber? Har Bane NOR en prosesskode for dette?

--Barjua (diskusjon) 27. jan. 2019 kl. 18:36 (CET)

Endret til utførelseskrav og kabelkanal i kompositt . --Aasarn (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 09:19 (CET)

ok --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 13:08 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --