560 2019 Endringsartikkel 2214

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2214
Forslagsdato 08.01.2019
Forslagsstiller Roy Henrik Knudsen
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel Kabelanlegg
Avsnitt 3.5.1 Fiberkabel
Forslagstekst Foreslår å fjerne kravet om å utføre måling med effektmeter så lenge det utføres måling med OTDR.

Ny tekst blir da:

3.5 Akseptansetest

3.5.1 Fiberkabel

a) Det skal foretas målinger for alle installerte og konnekterte fiberforbindelser.

b) Fiberkabel som benyttes i transport- og aksessnett skal kvalitetssikres ved at installasjonen utmåles og dokumenteres.

1. Utførelse : Entreprenør skal utarbeide målerapport som inneholder en kort beskrivelse av tiltaket, måleresultater(råformat og i lesbart format uten spesiell programvare), samt eventuell presisering av hendelser utenfor spesifikasjoner eller standarder. Ref. Vedlegg a) "Eksempel på innmåling av fiber.xlsx"

2. Utførelse : Det skal utføres målinger med OTDR. Målerapporten skal vise måleresultat på alle skjøter og refleksjoner på alle fibrene i kabelen, målt to veier og på to bølgelengder (1310nm og 1550nm)

3. Utførelse : Det skal utføres dempningsmålinger, ende til ende, med effektmeter på alle fibrene i kabelen på to bølgelengder (1310nm og 1550nm)

Dokumentasjon av OTDR målinger skal som minimum inneholde opplysninger om:

Fiber ID (fibernummer i kabelen)

Kabel ID (Banedatanr oppgis av kabeleier)

Startposisjon for målingene

Endeposisjon for målingene

Måleretning O – E / E – O

Bølgelengder

Pulsbredde

4:Utførelse : For lokal fiberkabel i spredenett bør det som et minimum foretas dempningsmåling med effektmeter fra ende til ende i en retning for bølgelegde 1310 nm.

Siden fiberkabel nå inngår i alle deler av Bane NOR sin teleinfrastruktur vil utmåling og akseptansetester variere i tråd med utforming av anleggene.

Bane NOR har derfor utgitt en veileder for prosjekterende og entreprenører så disse samsvarer med anleggseiers forventning ved overtagelse. Veiledning for dokumentasjonskrav for etablering av fiberanlegg. TLE-00-M-0001 / TE-021889-000

Ved bruk av lyskilde og effektmeter vil eventuell ombytting av fiber i kabelen avdekkes under akseptansetest.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Effektmåling er fortsatt aktuelt i enkelte tilfeller ved akseptansetester så dette må fortsatt være en del av utførelseskrav til måleprotokoll. Det er hensiktsmessig å oppdatere avsnittet for å klargjøre for entreprenører hva som stilles som minimumskrav til kvalitetsmåling og dokumentasjon av dette.

2.1 R - pålitelighet

Påvirker ikke påliteligheten

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Hva er OTDR ?

"effektmåling"

Prinsippet for OTDR måling

Veiledning for dokumentasjonskrav for etablering av fiberanlegg.

2.9 Høringskommentarer

Etter høringsrunde internt i Tele Transmisjon(Jan Schilling) og LIV (Rune Ness) er dokumentasjon og utmålingskravet noe endret i forhold til opprinnelig tekst fra forslagstiller. Innmåling med ODTR alene dekker ikke alle krav Bane NOR stiller for alle typer fiberanlegg.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endrer med dette forslaget funksjonskravet til "utmåling og dokumentasjon". Øvrige punkt er omskrevet til utførelseskrav mhp måleprosedyrer.

Slik kravet er formulert i dag "...skal det foretas dempningsmåling med effektmeter og refleksjonsmålinger med OTDR.." så samsvarer ikke dette med gjeldende praksis.

OTDR måling kan i enkelte tilfeller være tilstrekkelig men dette må tilpasses fiberanleggets utforming. Målemetode må fortsatt som minimum inneholde "effektmåling".

Lagt til læreboktekst med henvisning til egen veileder for utmåling av fiber samt "forklaring" til bruk av effektmeter. Dette er lagt til med bakgrunn i at Tele stadig finner x-bytting av fiberpar i kabler som kun er utmålt med OTDR på overleverte anlegg.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 13:28 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 12:08 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 10:26 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK , men skulle veiledningsteksten vært endret til et "skal-krav" når det gjelder målerapporten for OTD? --Nerbre (diskusjon) 19. aug. 2019 kl. 13:11 (CEST)

Endret læreboktekst til "..Dokumentasjon av OTDR målinger skal som minimum inneholde opplysninger om: ... " --Aasarn (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 10:20 (CEST)

4.4 Teknologi

Det bemerkes at lærebokstekst inneholder krav. Det er ikke iht. håndbok for Teknisk regelverk.

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 16:21 (CEST) Endret læreboktxt til krav - listen er et minimum - --Aasarn (diskusjon) 5. sep. 2019 kl. 08:37 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --