560 2020 Endringsartikkel 2661

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2661
Forslagsdato 02.06.2020
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 9.Radiosystemer
Avsnitt 4.1.2.6 Radiodekning for ETCS
Forslagstekst Oppdaterte risikovurderinger utført av ERTMS programmet fjerner kravet til dobbel radiodekning i soner med rasvarslingsanlegg.

Basert på utgave utgave 09E av "«TELE - Generic requirements to GSM-R as ETCS communication carrier" : Due to a decision in the ERTMS programme board (programstyre) 17.04.2020 stating that overlapping GSM-R coverage in avalanche detection areas are no longer required, the requirement GSM-R ENI 3.3.1.1.1.10 is deleted. 27.04.2020 BEKN


Gjeldende utgave av TRV 052020

d) Ved deteksjonsanlegg for skred skal dobbelt dekning omfatte et 500m område foran eksisterende plassering av lyssignal, samt området fra eksisterende plassering av lyssignal og fram til start rasvarslingsgjerde.

Eksisterende utvendig signal for rasvarsling vil ved innføring av ERTMS fjernes og hentes inn til førerens DMI.Ved oppgradering og ny prosjektering av deteksjonsanlegg for skred skal dekningsområde beregnes tilsvarende men baseres nye krav til prosjekteringsdata med gjeldende retningslinjer fra Underbygning/Rasvarsling og Signal/ Sikringsanlegg.

Eksisterende utvendig signal for rasvarsling vil ved innføring av ERTMS fjernes og hentes inn til førerens DMI.

Intensjonen med dobbeltdekning i denne sonen er for å kompensere tidsbehovet for eventuelt å reetablere forbindelse til RBC.


Endringsforslag Ny tekst for KravID TRV:03338

d) I områder med deteksjonsanlegg for ras og skred skal det dokumenteres at tilgjengelighet for radiodekning er tilstrekkelig slik at deteksjonsanleggene fungerer som forutsatt for jernbanestrekninger med ETCS.

I dokumentasjonen begrunnes det om bedre tilgjengeligheten til togradio er formålstjenlig i rasutsatte områder.

Aktuelle områder som kan ha behov for høyere tilgjengelighet baseres på tverrfaglige betraktninger og bygger på Underbygning- "Stabilitet av sideterreng" og Signal-Prosjektering -Andre_anlegg "Plassering_av_utstyr".
Referansedokumenter

Rasvarsling Oppdaterte generiske krav til GSM-R ifm innføring av ERTMS.pdf

2 Systemdefinisjon

Tog Radio/Radiosystemets tilgjengelighet på lokasjoner med deteksjonsanlegg for skred på strekninger som skal utbygges med ETCS

3 Vurdering av endringen

RAMSLØK vurdering:

3.1 R - pålitelighet

Det generelle kravet for radiosystemets pålitelighet påvirkes ikke av denne endringen.

3.2 A - tilgjengelighet

Eksisterende tilgjengelighet til Radiosystemet i ras og skredsoner med rasvarslingsanlegg er i RAMS analyse i ERTMS programmet funnet tilstrekkelig.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten påvirkes ikke av denne enringen.

3.4 S - sikkerhet

ERTMS Programmet har ved nye sikkerhetsanalyser konkludert med at tilgjengeligheten radiosystemet kan tilby ved tidligere krav om dobbel dekning ikke påvirker sikkerheten.

Ref. vedlagt notat :

" Anbefaling  : Krav om dobbeldekning av GSM-R ved rasvarslingsanlegg kan frafalles uten at det bringer risiko ut fra akseptabelt område. Med den allerede høye oppetiden til GSM-R er nytteverdien av dobbeldekning vurdert som liten. ."

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke systemets levetid og kapasitet

3.6 Ø - økonomi

Kostnadene ved å etablere dobbel dekning kan i enkelte rasutsatte områder være betydelige.

Endringen påvirker økonomi positivt - Estimert besparelse for ERTMS programmet i størrelsesorden 15-20 M.

3.7 K - klima og miljø

Ingen klimatisk eller miljøkonsekvens av denne endringen

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

  • ERP-30-M-00002 TELE - "Generic requirements to GSM-R as ETCS communication carrier" - ProArc


Beslutningsunderlag for ERTMS programledermøtet 04 2020

https://trv.banenor.no/w/images/9/94/201601744-47_Notat_dobbeldekning_rasvarsling_3723665_2_1.pdf

3.9 Høringskommentarer

https://trv.banenor.no/w/images/3/3d/H%C3%B8ringskommentarer_til_Endring_dobbeltdekning_Rasvaslingsanlegg.pdf

Ingen innvendinger mottatt fra Tele fagmiljø Radio og ERTMS programmet etter høringsfristens utløp 29.05.2020

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen kommer som konsekvens av endring i ERTMS programmets analyse av interaksjon mellom sikringsanlegg, togenes ombordutrustning og rasvarslingsanlegg.

Øket tilgjengelighet av radioressurser som kan oppnås ved dobbelt dekning har begrenset påvirkning for ETCS sikkerhetsnivået i kommunikasjonen mellom RBC og OBU.

Fagansvarlig anser det imidlertid som viktig å beholde et generelt vurderingskrav av dekningsgrad. Radioplanleggere bør ta dekningstekniske hensyn på utsatte raslokasjoner da disse kan være utfordrende mhp radioskygger i fjellsider/dalsøkk osv.


Fagansvarlig anbefaler endringen.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Bør omformuleres, ellers ok --Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 15:08 (CEST) Høyst relevant og - Omformulert : --Aasarn (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 16:06 (CEST)

5.2 Prosjekter

Er det mulig å omformulere så det ikke blir et "skal ikke"-krav?--Jse (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 23:21 (CEST) Enig med Johan--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:46 (CEST) Høyst relevant og - Omformulert:--Aasarn (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 16:06 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 08:45 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok. Bør stryke "geografiske" i "rasutsatte geografiske områder". --Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:51 (CEST) Oppdatert --Aasarn (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 10:52 (CEST)

5.4 Teknologi

Forslagstekst etter diskusjon i godkjenningsrådet:

d) I områder med deteksjonsanlegg for ras og skred skal det dokumenteres at tilgjengeligheten for radiodekning er tilstrekkelig slik at deteksjonsanleggene fungererer som forutsatt for jernbanestrekninger med ETCS.

Læreboksteksten må forklare "forutsatt", dvs. de stedlige analyser som er utført.

--Aasarn (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 10:54 (CEST) Tekst oppdatert i tråd med forslag etter diskusjon i godkjenningsrådet. Læreboktekst endret for bedre forståelse av dokumentasjonskravet

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres