562 2019 Endringsartikkel 2462

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2462
Forslagsdato 04.10.2019
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 562 Tele, vedlikehold
Kapittel 8.Telefon- og datakommunikasjonssystemer for togfremføring → endrer navn til 8. Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring
Avsnitt 2.Generelt og 5 "Togtelegramsystem"
Forslagstekst

Avsnittet for TTS er utdatert - hele kap. omarbeides og peker til generelle retningslinjer for vedlikehold av KV-IKT systemer.


2 Omfang

Dette kapittel setter krav til vedlikehold av opptaksutstyr for taletrafikk, fastmonterte telefonanlegg i tunnel og øvrige kjøreveis-IKT systemer for togframføring.

- Voicelogger
- Nødtelefonanlegg i tunneler
- Kjøreveis IKT systemer for togframføring.

3 Generelt

Telefon- og enkelte KV-IKT systemer for togframføring er definert som sikkerhetsrelaterte systemer. Noen av disse kan bli gjenstand for sikkerhetsgranskning. Endringer som skal gjøres på sikkerhetsgranskede systemer skal underlegges prosedyrer som beskrevet i vedlegg.


a) Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at den garanterte tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg.

b) RAM krav til tjenester som benytter telefon- og KV-IKT systemer for togframføring er listet underprosjektering og bygger for de respektive delsystemene.

Erfaringstall fra Bane NOR sin infrastruktur viser at RAM ytelsen til transmisjonssystemet påvirker oppetidstall for KV-IKT tjenester i stor grad.

c) Når feil oppstår i telefon- og sikkerhetsrelaterte KV-IKT systemer for togframføring, skal disse rettes umiddelbart.

4 Voicelogger

Voicelogger er et system som er tilknyttet togledernes telefoner og har til hensikt å gjøre opptak av samtalene mellom det operative personalet i forbindelse med togframføring. Systemet kan ikke direkte defineres som et sikkerhetssystem, men er viktig i forbindelse med å klarlegge at rutiner blir fulgt og avdekke hendelsesforløp i ettersituasjoner som krever dette.

a) Feil avdekket på voicelogger skal rapporteres i forbindelse med månedlig stikkprøvekontroll.

b) Øvrige rutiner for vedlikehold bør tilpasses lokalt og utføres i henhold til utstyrsleverandørens anbefalinger

5 Nødtelefonanlegg i tunneler

Nødtelefonanlegg i tunneler er et system som skal sikre kontakt med togledelsen i tilfelle uønsket hendelse i tunnel.

a) Dersom det oppstår feil på nødtelefonanlegg, slik at samband ikke oppnås, skal feilen identifiseres og rettes i samsvar med beredskapskrav.

b) Tiltak bør settes i verk dersom det er

- systemalarm
- dårlig kvalitet på samband
- defekt skap for apparat eller annen fysisk skade som kan føre til tap av funksjonalitet.

6 KV-IKT systemer for togfremføring

a) Vedlikehold av kjøreveis-IKT systemer for togframføring skal følge leverandørenes til enhver tid gjeldende retningslinjer for løpende og forebyggende vedlikehold så dette samsvarer med Bane NOR's RAM krav for tjenestene.

Eksempler på systemer i denne kategorien som ikke har Generiske Vedlikeholdsrutiner er FIDO,TPS,BEST,Trase og KARI. Kjøreveis IKT systemene er innplassert i Bane NOR sin sonemodell,følger retningslinjer for Cybersikkerhet og er kategorisert til å passe inn i eksisterende drift og vedlikeholdsmodeller.

b) RAM krav : for kjøreveis-IKT systemer som er sikkerhetsrelaterte skal RAM krav vurderes.

  1. Vurdering :Det skal vurderes og dokumenteres om sikkerhetsrelaterte KV-IKT system eventuelt kvalifiserer for driftsrutiner som er omfattet av EN 50126-1 Fase 11 - Drift,vedlikehold og ytelsesmonitorering.
Bane NOR sitt styringssystem er førende for hvilke standarder og krav til utførelse av optimaliserte tjenesteleveranser for drift som er gjeldende

c) Kjøreveis-IKT systemer for togframføring skal følge vedlikeholdsprosesser basert på Bane NOR sin anvendte praksis og tilpasning av ITIL.

Aktuelle deler av ITIL prosessen er beskrevet i Tele Prosjektering og bygging kap. 11.Driftstøttesystemer under avsnittet "2.Generelle krav til driftstøttesystemet". Oppdatering av prosesser fra tidsstyrt til tilstandsbasert vedlikehold er et strategisk mål for Bane NOR som infrastrukturforvalter.


Referansedokumenter

7 Vurdering av endringen

«TogTelegramSystemet TTS i bruk i NSB/Jernbaneverk for å kommunisere innstiling av tog eller kjøring av ekstratog, meldinger om linjebrudd eller strømbrudd, nedsatt kjørehastighet, arbeid i sporet og på skinnegangen er erstattet av FIDO - Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer -  Sletting av hele pkt 5. er derfor relevant.

Systemet FIDO som nevnt over er bare ett av flere nye systemer der Digitalisering og Teknologi innehar drift og vedlikeholdsansvaret etter Bane NOR's prinsipper for "AssetManagement"

Dette vedlikeholdskapittelet adresserer systemer som faller utenfor de øvrige tele relaterte leveranser som kabel,transmisjon og togradio. For å adressere vedlikehold av øvrige kjøreveis relaterte IKT systemer oppdateres avsnittet med "KV-IKT systemer for togfremføring".


7.1 R - pålitelighet

Ingen endring

7.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

7.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

7.4 S - sikkerhet

Ingen endring

7.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

7.6 Ø - økonomi

Ingen endring

7.7 K - klima og miljø

Ingen endring

7.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://trv.banenor.no/w/images/2/2f/Endringsartikkel_2462_562_TTS_er_historie.pdf

7.9 Høringskommentarer

8 Innstilling fra fagansvarlig

"KV-IKT systemer for togframføring" - innføres som et samlebegrep for alle kjøreveisrelaterte IKT systemer som i dagens FDV/NOS organisasjon benytter ITIL prosess.

Endrer med dette også tittel på avsnittet fra "8.Telefon- og datakommunikasjonssystemer for togfremføring" til "8. Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring".

FDV konsept som benytter ITIL prosessmodell er allerede beskrevet i kap for prosjektering og bygging under : 10. "Driftstøttesystemer 2.Generelle krav pkt c) "


Fagansvarlig innstiller med dette på endringen.

9 Behandling i godkjenningsrådet

9.1 Trafikk

OK --Erik Borgersen (diskusjon) 13. jan. 2020 kl. 14:52 (CET)

9.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 8. jan. 2020 kl. 13:14 (CET) OK----Kjell.holter (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:21 (CET)

9.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2020 kl. 17:36 (CET)

9.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:21 (CET)

9.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --