562 2021 Endringsartikkel 3021

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3021
Forslagsdato 15.06.2021
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 562 Tele, vedlikehold
Kapittel 6
Avsnitt 3
Forslagstekst Prosjektering og vedlikehold av langlinjekabel - livsløpskostnader

Typisk anvendelse av langlinjekabel er mellom sikringsanlegg og til nødfrakoblingssløyfe. - Nødfrakoblingssløyfer er faset ut og skal ikke holdes i drift. - Sikringsanlegg har en kort levetid, og etter innføring av ERTMS skal sikringsanlegg kobles ned. - Unntaksvis er langlinjekabel brukt til lokale digitale samband, men disse bør overføres til fiberkabel.

Langlinjekabel er Bane NORs dyreste kabel for signaloverføring. Dessuten spiser de opp disponibel plass i kabelkanaler. De eldre kablene hadde gjerne ledere med 1,2 eller 1,4 mm og produsert i partall på 14, 24, 38, 54 eller 74 par. Senere ble produksjonen lagt om til kabler med 10-pars grupper.

Bane NOR har inntil videre rammeavtale på 10 og 20 par med lederdiameter på 0,9 mm. Den tekniske levealderen anslås til mer enn 50 år, men kabelen vil allerede bli tatt ut av drift i løpet av en tiårsperiode.

For å holde livsløpskostnadene nede: - skal langlinjekabel ikke installeres på nye jernbanetraseer - skal langlinjekabel vurderes sanert eller tatt ut av bruk når den må kappes i forbindelse med arbeid på underbygning e.l. Kabelanlegget får et brudd på strekningen - skal langlinjekabel som ikke umiddelbart kan tas ut av bruk ved arbeid på underbygning e.l., skjøtes med 10 pars langlinjekabel med 0,9 mm. Omdisponering av par kan være nødvendig. Unngå å skjøte inn mer enn disse 10 parene på strekningen - skal langlinjekabel som er tatt ut av bruk, fjernes fra kabelkanaler for å disponere fremføringskapasiteten i kanalen mer økonomisk. - nedgravd langlinjekabel som er tatt ut av bruk, bør fjernes når dette er praktisk gjennomførbart - skal jordspyd i forbindelse med skjøt på fri linje utelates

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Endringen påvirker ikke systemfunksjoner

3 Vurdering av endringen

-

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke påliteligheten til systemer som evt. fortsatt benytter langlinjekabel men legger føringer for utfasing

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengeligheten til kabelanlegg som fortsatt må vedlikeholdes og som benytter langlinjekabel

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Utfasing av langlinjekabel vil føre til lavere vedlikeholdskostnader og frigi fysisk plass i kabelkanaler og grøftetraseer.

3.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerhetsfunksjoner.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetid for kabelanlegget eller tilhørende kapasitet

3.6 Ø - økonomi

Utfasing av kabeltypen og evt. innskjøt av "tynnere" kabel ved feilretting påvirker økonomien positivt.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke miljø eller klimatiske forhold.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://trv.banenor.no/endringsforslag/forslag/3020 https://trv.banenor.no/endringsforslag/forslag/3022

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Alle argumenter fra forslagsstiller er ikke aktuelle i kap. for vedlikehold av langlinjekabel i ekomnett eller teleinstallasjoner (ref. "sikringsanlegg" )

Argumentasjon for at langlinjekabel ikke lenger er aktuell for prosjektering i ekomnett er tatt med og endret i kap.7 Kabelanlegg under endringsartikkel #2963 https://trv.banenor.no/w/images/d/de/Master_560_7_Kabelanlegg_til_godkjenning_082021_EA2963.pdf se oppdatert avsnitt under 2.1.3

Fagansvarlig tele innstiller på at relevante deler for utfasing og feilretting av langlinjekabel kravstilles som foreslått ved å innføre et nytt krav under eksisterende avsnitt:

3.Langlinjekabel

TRV:0xyz - ny kravid

c) Feilretting, omlegging og sanering: Langlinjekabel skal vurderes for sanering eller tatt ut av bruk når den må kappes i forbindelse med arbeid på underbygning e.l.

  1. Utførelse: langlinjekabel som unntaksvis fortsatt er i bruk og som det oppstår brudd eller skader på skal på en strekning som ikke umiddelbart kan tas av bruk ved arbeid på underbygning e.l., skjøtes med 10 pars langlinjekabel med 0,9 mm. Omdisponering av par kan være nødvendig. Unngå å skjøte inn mer enn disse 10 parene på strekningen
  2. Utførelse: langlinjekabel som er tatt ut av bruk, fjernes fra kabelkanaler for å disponere fremføringskapasiteten i kanalen for andre formål
  3. Utførelse: langlinjekabel som er forlagt ved nedgravning og som er tatt ut av bruk, bør fjernes når dette er praktisk gjennomførbart
  4. Utførelse: jordspyd i forbindelse med skjøt på fri linje skal utelates

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 09:20 (CEST)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 12:19 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:02 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 23:13 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:48 (CEST)

5.4 Teknologi

Tre avvik fra håndboken for «Utførelse: Fet skrift, liten forbokstav og manglende punktum.

OK--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 07:41 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres