Banestrømforsyning/Prosjektering/Generelle tekniske krav/Relevante normer og standarder

Dette vedlegget er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Nasjonale og internasjonale standarder regelverket baseres på (Informativt)

Der det finnes bør relevante og aksepterte norske eller internasjonale normer i så stor grad som mulig legges til grunn for alt utstyr og nødvendige prosesser. Der det finnes valgmuligheter og der nærmere spesifisering ikke er gitt i teknisk regelverk skal disse vurderes og avklares i hvert enkelt tilfelle.

Norges Vassdrags- og energiverk

[RSK] Retningslinjer for sikring av kraftforsyningsanlegg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

[FEU] Forskrifter om elektrisk utstyr
[FEK] Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
[FEL] Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
[FEF] Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
[FSE] Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg

Norske Elektrotekniske Normer

[NEK-IEC 38] Spenningsverdier.
[NEN 62.75] Kraftkabler - belastningstabeller
[NEK 136] Kraftkabler PEX-isolert kabel for vekselspenning fra 12 til 36 kV
[NEK 144] Elektrotekniske skjemasymboler
[NEK 321] Elektroteknisk dokumentasjon Del 1
[NEK 322] Elektroteknisk dokumentasjon Del 2
[NEK 391] Isolasjon av luftlinjer.
[NEK-EN 50 011] Demping av radiostøy, interferens. Grenseverdier og målemetoder for radiostøy fra radiomottakere og tilhørende utstyr

Norsk standardiseringsforbund

[NS 1403] Tekniske tegninger - Bokstaver og tall
[NS 2400] Tekniske tegninger - Byggetegninger - Formater og fortrykk på tegneark
[NS 3400] Regler for anbudskonkurranser for bygg og anlegg
[NS 3403] Alminnelige kontraktsbestemmelser om arkitekters og ingeniørers utførelse av prosjektering og rådgiving
[NS 3430] Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider
[NS 3479] Prosjektering av bygningskonstruksjoner - Dimensjonerende laster
[NS 8175] Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper

Nor Energi(Energiforsyningens fellesorganisasjon - EnFo)

[REF 1] Jordkabelanlegg

International Electrotechnical Comission (IEC)

[IEC 60-1] High-voltage test techniques. Part 1: General definisjons and test requirements.
[IEC 60-2] High-voltage test techniques. Part 2: Measuring Systems.
[IEC 71-1] Insulation co-ordination. Part 1: Definitions, principles and rules.
[IEC 99-4] Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems.
[IEC 185] Current transformers
[IEC 664-1] Insulation coordination for equipment within low-voltage systems. Part 1: Principles, requirements and tests.
[IEC 750] Item designation in electrotechnology
[IEC 1109] Composite insulators for a.c. overhead lines with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria.
[IEC 50151-1] Railway applications. Fixed installations. Particular requirements for a.c. switchgear. Single-phase circuit-breakers with Un above 1 kV
[IEC 50152-2] Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 2: Single-phase disconnectors, earthing switches and switches with Un above 1 kV
[IEC 60044] Instrument transformers
[IEC 60056] High-voltage alternating-current circuit-breakers
[IEC 60068] Enviromental testing
[IEC 60129] Alternating current disconnectors (isolators) and earthing switches
[IEC 60143] Series capacitors for power systems
[IEC 60186] Voltage transformers
[IEC 60265-1] High-voltage switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 kV
[IEC 60298] A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltagemabove 1 kV and up to and including 52 kV
[IEC 60420] High-voltage alternating current switch-fuse combinations
[IEC 60529] Degrees of protection proveided by enclosures
[IEC 60617] Grafical symbols for diagrams
[IEC 60694] Common clauses for high-voltage switchgear and controllgear standards
[IEC 60850] Supply voltages of traction systems
[IEC 61000-4-2] Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4 - 2: Testing and messurement techniques - Electrostatic discharge immunity test
[IEC 61000-4-4] Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4 - 4: Testing and messurement techniques - Electrical fast transient/bust immunity test - Basic EMC publication
[IEC 61000-4-5] Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4 - 5: Testing and messurement techniques - Surge immunity test
[IEC 61000-4-8] Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4 - 8: Testing and messurement techniques - Power frequency magnetic field immumity test

CENELEC Harmonization Documents (HD)

[HD 628 S1] Test methods for accessories for power cables with rated voltage form 3,6/6 kV up to and including 20,8/36 kV
[HD 629.1 S1] Test requirements on accessories for use on power cables of rated voltage form 3,6/6 kV up to and including 20,8/36 kV

CENELEC European Standards (EN)

[EN 50119] Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines.
[EN 50121] Railway applications - Electromagnetic compatibility
[prEN 50124-1] Insulation coordination. Basic requirements, clearances.
[prEN 50125-2] Environmental conditions for fixed electrical installations.
[EN 50149] Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Copperand copper alloy grooved contact wires.
[EN 50163] Railway applications - Supply voltage of traction systems
[EN 50388] Railway applications – Power supply and rolling stock – Technical criteria for the coordination between power supply (substation) and rolling stock to achieve interoperability.
[EN 62271-200] High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV

Kommunal- og arbeidsdepartementet

[TEK] Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven
[IFEA] Selektivitet i elektriske anlegg. Utgitt 1987 ved Tapir forlag

Justervesenet

Forskrift om krav til energimålere