Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Kompetansekrav

a) Anleggene skal drives og vedlikeholdes av godkjente fagarbeidere eller av personer som er under tilsyn av godkjente fagarbeidere, se [FEK].

Med godkjent fagarbeider menes personer om har fått den nødvendige opplæring og skolering innen respektive anlegg eller fag og som har avlagt og bestått fagprøve.

b) Vedlikeholdspersonell, operatører, driftsledere og systemansvarlige bør oppdatere sin kompetanse om drift og vedlikehold av anlegg, systemer og komponenter på bakgrunn av den tekniske utviklingen og endringer slik at drift og vedlikehold skjer på en sikker samt teknisk og økonomisk optimal måte.

c) Personell som har eller kan ha oppgaver i forbindelse med nødfrakobling skal gis tilstrekkelig opplæring via repetisjonskurs slik at drift (inkludert feilretting) og vedlikehold av anleggende til enhver tid skal kunne utføres på en sikker og effektiv måte.

  1. Ved endringer av nødfrakoblingsanlegget skal nødvendig personell gis tilstrekkelig informasjon/opplæring.

d) Systemansvarlig for fjernstyring for elkraftanlegg skal gjennomgå samme opplæring som operatørene. I tillegg skal systemansvarlig gis en detaljert innføring i anleggets struktur og oppbygning, omfattende opplæring i feildiagnostisering og systematisk feilsøkings- og feilrettingsrutiner.

  1. Det skal til enhver tid være tilgjengelig tilstrekkelig kompetanse til å vedlikeholde og feilrette systemet.