Banestrømforsyning/Vedlikehold/Nødfrakoblingsutrustning/Prosedyre for måling av relèfallstrøm

For å kontrollere hvilken strøm relèet faller ved, gjør følgende:

  1. Koble utløserelè fra resten av hvilestrømsløyfen.
  2. Gjør en midlertidig kobling som vist i Figur 1. Det trengs en variabel spenningskilde og et amperemeter.
  3. Regulèr spenningen slik at strømmen i målesløyfa er 12 mA.
  4. Få relèet til å falle ved å redusere strømmen i sløyfen gradvis, meget sakte.
  5. Avles strømmen i det relèet faller.
  6. Gjenta forsøket et par ganger for å se om frafallsverdien er konstant.
  7. Noter resultatene i en eventuell prøveprotokoll.
Figur 1: Måleoppsett