Definisjon:Bærende konstruksjon

Konstruksjoner som blir påvirket av jernbanelaster og andre støttekonstruksjoner som ved kollaps vil påvirke jernbanens evne til å framføre tog, og som skal prosjekteres, bygges og forvaltes som bru. Dette omfatter løsmassetunneler, tunnelportaler, skredoverbygg og støttemurer (betong og naturstein), permanent spunt og slissevegg.