Definisjon:Dimensjonerende brukstid

Dimensjonerende brukstid er den forutsatte tidsperioden en konstruksjonen eller en del av denne, med et tiltenkt formål og med antatt vedlikehold, skal kunne brukes uten at det skal være nødvendig med omfattende reparasjon (NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016).