Definisjon:Overdekning

Avstand fra tunnelheng til terrengoverflate enten i form av fjell eller løsmasser.