Definisjon:Solslyngkurve

Traséelementet (kurven) hvor solslyng har oppstått.