Definisjon:Strekningshastighet

Den hastighet banen er dimensjonert for, der det er tatt hensyn til begrensninger i alle relevante anleggstyper.