FIGUR:Definisjon av avstandene a g,min. og a g, maks. fra senterlinje av spor

Figur: Definisjon av avstandene ag,min. og ag, maks. fra senterlinje av spor