FIGUR:Kraftsystem

Skisse av systemet med angivelse av delsystem energi (blå firkant), banestrømforsyning (gul sirkel), kontaktledning (røde trekanter) og kraftsystem (grønne piler)