FIGUR:Minimumsavstand mellom sikkerhetssonens begynnelsespunkt og motrettet sporveksel mot hensetting

Figur: Minimumsavstand (Am1 + Am2) mellom sikkerhetssonens begynnelsespunkt og motrettet sporveksel mot spor hvor kjøretøy kan hensettes (eksemplet viser sporsperre som dekningsgivende objekt)