FIGUR:Prinsippskisse av dreneringens plassering i tverrprofilet

Figur: Prinsippskisse av dreneringens plassering i tverrprofilet

Forklaring til figur:

1a: Drensledning ved bruk av XPS, skumglass eller lettklinker som frostsikringslag

1b: Drensledning ved bruk av mineralske masser som frostsikringslag

2: Overvannsledning

3: Fiberduk

4: Sandfangskum