Felles bestemmelser/Definisjoner, forkortelser og parametere

1 Hensikt og omfang

Hensikten med dette kapitlet er å gi oversikt over, og forklaring til, de definisjoner, forkortelser og symboler som brukes i regelverket for vedlikehold.

Definisjonene er samlet for alle fag mens forkortelser og symboler er listet opp for hvert enkelt fag. Ikke alle fagene har både definisjoner, forkortelser og symboler.

Definisjoner, forkortelser og symboler er ordnet i alfabetisk rekkefølge for å lette søking.

2 Definisjoner

Se liste over alle definisjoner i Teknisk regelverk.

3 Forkortelser

3.1 Forkortelser for flere fag

ATC 
Automatic Train Control. Automatisk togkontroll
CCF 
Central Computing Facility. Datasenter
CEN 
European Committee for Standardization
CENELEC 
European Committee for Electrotechnical Standardization
CTC 
Centralized Traffic Control. Fjernstyring
DSB 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
EKOM 
All form for Elektronisk KOMmunikasjon og den infrastrukturen som må være tilstede for at kapasitetskrevende tjenester skal fungere. Dette gjelder alle typer tjenester enten det er det offentlige eller private.
EMC 
Electro Magnetic Compatibility, elektromagnetisk. sameksistens
EN 
European Standard
ERTMS 
European Rail Traffic Management System.
ETCS 
European Train Control System.
FAT 
Factory Acceptance Test, Fabrikktest
FEF 
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg.
FEL 
Forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg.
FEU 
Forskrifter om elektrisk Utstyr.
FMEA 
Failure Mode and Effect Analysis, feilmodi og effekt analyse
FMECA 
Failure Mode, Effect and Criticality Analysis, feilmodi og effekt analyse hvor kritiske forekomster blir dokumentert og hvor virkning blir studert
FTA 
Fault Tree Analyses. Feiltreanalyse.
Hazop 
Hazard and Operability study. Studie av identifiserte farer (risikoanalyse).
IEC 
International Electrotechnical Commision. Standardiseringsorganinsasjon.
ISO 
International Organisation for Standardization.
KV-IKT 
Kjøreveis-IKT. Ekom- og IKT-utstyr som har betydning for togfremføring.
LCC 
Life Cycle Cost. Livsløpskostnad.
LED 
Light Emitting Diode.
MDT 
Mean Down Time. Midlere nedetid.
MTBF 
Mean Time Between Failure. Gjennomsnittelig tid mellom feil.
MTTR 
Mean Time To Repair. Gjennomsnittlig reparasjonstid.
NEK 
Norsk elektroteknisk komite.
OPGW
OPtical Ground Wire - kombinert fiberkabel og jordleder.
PLO 
Planovergang
SAT 
Site Acceptance Test. Akseptansetest som forutsetter at utstyret er ferdig installert
STM 
Specific Transmission Module. Gjør at tog med ETCS-ombordutstyr kan framføres på ATC-strekning.
SOK 
Skinneoverkantplan
UIC 
Union Internationale des Chemins de Fer (den internasjonale jernbaneunion)
UPS 
Uninterrupted Power Supply, avbruddsfri strømforsyning.

3.2 Forkortelser for overbygning

BK 
Bakkant – sporveksel
FKP 
Felles kurvepunkt
FOB 
Felles overgangskurve begynnelsespunkt
KP 
Kurvepunkt
OB 
Overgangskurvens begynnelsespunkt
OE 
Overgangskurvens endepunkt
RB 
Overhøyderampens begynnelsepunkt
RE 
Overhøyderampens endepunkt
SE 
Stigningskurvens endepunkt
SS 
Stokkskinneskjøt – sporveksel
TK 
Teoretisk kryss - sporveksel
EVF 
Enkel sporveksel med fast skinnekryss
EVB 
Enkel sporveksel med bevegelig skinnekrysss
EVB HH 
Enkel sporveksel med bevegelig skinnekryss for 35 tonn aksellast
DKV 
Dobbel kryssveksel
SPKR 
Sporkryss

3.3 Forkortelser for elkraft

AT 
Autotransformator.
at 
Avtrekk.
avsp. 
Avspenning.
B-master (stål).
ba 
Bardunanker.
bb 
Bardunbolt.
bbs 
Bardunbolt med stang.
BEJ 
Bransjestandard for Elektriske Jernbaneanlegg.
bli 
Bæreline.
br 
Bryter.
BT 
Sugetransformator (booster transformer).
brl 
Bryterledning.
DS 
Dødseksjon.
ENØK 
Energiøkonomisering.
FG 
Forsikringsselskapenes godkjennelsesnemd
fjl 
Fjernledning.
fl 
Forbigangsledning.
fsl 
Forsterkningsledning.
H-master (stål).
HCI/CDM 
Master Colour lampe.
HQL 
Metalldamplamper.
ht 
Hengetråd.
imp 
Filterimpedans.
jL 
Jordleder.
kl 
Kontaktledning.
kl-anlegg 
Kontaktledningsanlegg.
kls 
Kontaktledningsseksjon.
kt 
Kontakttråd.
kth 
Kontakttrådhøyde.
Lcc 
Life Cycle Cost.
ml 
Mateledning.
mst 
Matestasjon.
NAV 
Høytrykknatriumlamper.
NL 
Negativleder.
PL 
Positivleder.
rl 
Returledning.
RTU 
Remote Terminal Unit.
sbli 
Strekk bæreline.
sek 
Seksjonsfelt.
sh 
Systemhøyde.
SI 
Seksjonsisolator.
skt 
Strekk kontakttråd.
str 
Sugetransformator.
utl 
Utligger.

3.4 Forkortelser for Signal

AS 
Apparatskap for sikringsanlegg og linjeblokk.
FF 
Fremskutt Forsignalgruppe (ATC).
KTP 
Kunstig togpassasje.
Lenkingsgruppe (ATC).
RVG 
Rasvarslingsgruppe (ATC).
SH 
Særlig hastighetsgruppe.
SVG 
Sporvekselgruppe (ATC).
Txp 
Togekspeditør.
VAS 
Veisignal apparatskap.

3.5 Forkortelser for Ekom

ADM 
Add Drop Multiplekser.
BSC 
Base Station Controller (GSM-R)
BSS 
Base Station System (GSM-R)
BTS 
Base Transceiver Station (GSM-R)
BVH 
Banverkets ATC Handbok.
EIRENE 
European Integrated Railway Radio Enhanced Network.
ETSI 
European Telecommunications Standard Institute.
FRMCS 
Future Railway Mobile Communication System
GGSN 
Gateway GPRS Service/Support Node (GSM-R)
GPRS 
General Packet Radio Service (GSM-R)
GSM-R 
Global System for Mobile Communications - Railway
HLR 
Home Location Register (GSM-R)
H.O.-mux 
Høyere ordens multiplekser.
ISDN 
Integrated Services Digital Network
ISUP 
ISDN User Part (GSM-R)
ITIL 
Information Technology Infrastructure Library - et rammeverk for kvalitetssikring av leveranse, drift og vedlikehold for KV-IKT systemer.
ITU 
International Telecommunication Union.
LCD 
Liquid Crystal Display.
MAP 
Mobile Application Part (GSM-R)
MSC 
Mobile Switching Sentre
NMS 
Network Management System.
NKOM 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
ODF  
Optical Distribution Frame - Termineringspanel for fiberkabel
OLT 
Optisk Linjeterminal.
PABX 
Private Automatic Branch Exchange
PLMN 
Public Land Mobile Network
PSTN 
Public Switched Telephone Network
Q.3 
ITU-standard/grensesnitt for NMS, komplett.
Q.X 
ITU-standard/grensesnitt for NMS, substandard.
RASTI 
Rapid Speed Transmission Index.
RMR  
Railway Mobile Radio , mobile kommunikasjonsfunksjoner for jernbane. Omfatter både GSM-R og FRMCS.
RO – baliser 
Radioområde baliser.
SDH 
Synchronous Digital Hierarchy.
SGSN 
Serving GPRS Support Node (GSM-R)
SH-gruppe 
Signalhøyningsbalise
SLA  
Service Level Agreement
SMS-C 
Short Messaging Service Sentre (GSM-R)
SPT 
System Performance Test
SPV 
System Performance Verification
TLT 
Telefonsystem for togleder.
TM 
Terminal Multiplekser.
TRX 
Tranceiver
VLR 
Visitor Location Register (GSM-R)

4 Parametere for Overbygning

ae [m/s2
overskuddssideakselerasjon
av [m/s2
ukompensert vertikalakselerasjon
A0 [mm] 
avstand fra spormidt til plattformkant når sporet er rettlinjet
Ai/Ay [mm] 
horisontal avstand fra spormidt til plattformkant når sporet ligger i kurve
dh/dt [mm/s] 
rampestigningshastighet
E [mm] 
overskuddsoverhøyde
h [mm] 
overhøyde
Hp [mm] 
plattformhøyde målt vinkelrett på sporplanet
Hi/Hy [mm] 
vertikal avstand fra overkant laveste skinne til overkant plattform
I [mm] 
manglende overhøyde
ju [m/s2
ukompensert sideakselerasjon
Ki [mm] 
kurveutslag mot den indre siden av en kurve
Ky [mm] 
kurveutslag mot den ytre siden av en kurve
Kv [mm] 
tillegg for utslag som følge av en vertikalkurve med Rv ≤ 1500 m
dI/dt [mm/s] 
endring i manglende overhøyde / rykk
L [m] 
overgangskurvens lengde
r [N/m] 
ballastmotstand (lengdeforskyvningsmotstand sville-ballast)
P [‰] 
rampestigning (rampestigning uttrykkes ofte ved hjelp av stigningstall 1:n)
R [m] 
horisontalkurvens radius
R12 [m] 
fiktiv radius anvendt for beregning av tillatt hastighet på grunn­lag av lengdene for overgangskurver mellom to sirkel­kurver i en kombina­sjonskurve
Rv [m] 
vertikal­kurvens radius
S [N] 
aksialkraft i helsveiset skinne
Sb [‰] 
bestemmende fall/stigning
Sp [m] 
sporavstand - avstand fra spormidt til spormidt
tn [°C] 
nøytraltemperatur
ts [°C] 
skinnetemperatur
V [km/h] 
hastighet
VL [km/h] 
likevektshastighet
Ψ [m/s3
rykk