Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse/Vedlegg - Spenningsbegrensende komponenter – VLD


Vedlegg (informativt):
Spenningsbegrensende komponenter i returkretsen – VLD

Tillegg F i EN 50122-1:2011 definerer spenningsbegrensende komponenter (VLD – Voltage Limiting Device). Funksjonen til en spenningsbegrensende komponent er at den i normal drift er en åpen krets, men i gitte feiltilfeller skal den kortslutte og lage en sluttet krets. Funksjonen kan være ikke-permanent eller permanent.

EN 50122-1 definerer spenningsbegrensende komponenter i to varianter:

  1. VLD-F, og
  2. VLD-O

VLD-F benyttes for beskyttelse mot indirekte berøring med full kontaktledningsspenning, og er dimensjonert for full kortslutningsstrøm.

VLD-O benyttes for å beskytte mot berøring med for høy spenning i returkretsen. Ved utløsning fører den kun en del av returstrømmen, og den er derfor dimensjonert for en mye lavere strøm enn VLD-F.

Teknisk regelverk har krav om bruk av spenningsbegrensende komponenter i følgende sammenhenger.

Tabell 1: Bruk av spenningsbegrensende komponenter
Bruksområde Hensikt Komponent
1 Returkrets på stasjoner
• På stasjoner med dobbeltisolerte sporfelter, i tilkoplingen til hvert sporavsnitt.
• På stasjoner med enkeltisolerte sporfelter, i sammenkobling mellom jordet kjøreskinne og returleder for stasjon i hver ende av stasjonen.
Styre returstrøm i normalsituasjon slik at sporfelter på stasjonen ikke påvirkes utillatelig, samtidig som det etableres en returstrømvei ved brudd i den ordinære strømveien i returkretsen. VLD-O i henhold til tillegg F i EN 50122-1:2011.

En VLD kan være en kostbar komponent. For å begrense kostnadene kan nøytralpunktsavleder for IT-nett alternativt benyttes for å oppnå tilsvarende funksjon, se beskrivelse i punkt 3.
2 Utjevning av kontaktledningsmaster og andre komponenter til returkretsen via VLD er ett av flere mulige tiltak for å begrense avledning av sporfeltstrømmer til jord. Sikre utjevning av komponenter til returkretsen ved feiltilfeller med isolasjonssvikt i høyspenningsanlegget, samtidig som avledning av sporfeltstrøm i normal drift begrenses.

Mulig bruk ved dobbeltisolerte sporfelt og ved TI- 21 sporfelt. På grunn av høye kostnader for VLD benyttes normalt andre metoder for å begrense avledning.
VLD-F i henhold til tillegg F i EN 50122-1:2011.
3 Nøytralpunktsavleder for IT-nett som forsyner jernbanens tekniske anlegg via høyspenttransformator. Sikre at høyspenning ikke kan ledes inn i lavspenningskretsene ved feil i transformatoren.
Bruk av nøytralpunktsavleder er krav i FEF ved bruk av IT-nett.
REN blad 8021 anbefaler følgende spesifikasjoner for nøytralpunktsavlederen:
Tennspenning 50 Hz: 600-700 V
Slukkespenning: Tilsvarende (dvs. 600-700 V)
Tennspenning 1,2/50 µs støt: 1250 V

Erfaringsmessig kan nøytralpunktsavlederne tenne ved 16 2/3 Hz potensialstigning i returkretsen som følge av kortslutning i kl-anlegget. Dette har i noen tilfeller ført til falskt belegg av sporfelter. Der det er mulig bør det derfor brukes komponenter som tar spesielt hensyn til dette, for eksempel ved høyere tennspenning enn REN anbefaler.
4 Kobling mellom åpen ende av skjerm for høyspenningskabler og returkrets. Beskyttelse av kabler mot skade som følge av lynspenninger. Overspenningsavleder med merkespenning tilpasset kabelens lengde.
Se krav i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Overspenningsvern ved høyspenningskabler.
5 Utjevning av midlertidig utstyr (f.eks. kraner) som er plassert nær elektrifisert jernbane, til returkretsen. Dette kan ivareta elsikkerhet, når en direkte utjevning ikke er mulig. 1. Sikre utjevning til returkretsen under kortslutning mellom kontaktledningen og utstyret.
2. Hindre fast forbindelse til returkretsen i normal drift for utstyr forsynt fra offentlig forsyningsanlegg.
En skilletransformator anbefales i forsyningen av utstyret (f.eks. mobil kran) sammen med en direkte utjevning til returkretsen.

Alternativt kan en VLD-F i samsvar med tillegg F i EN 50122-1:2011 brukes, men tilgjengeligheten, installasjonen og kostnaden med VLD kan være begrensende.