Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning/Vedlegg - Returkrets ved sporveksel

Returkrets ved sporveksel og enkeltisolerte sporfelt

Dette vedlegget beskriver kobling av returforbindelser ved sporveksler med enkeltisolerte sporfelt, i henhold til Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Dimensjonering, se punkt a) Dimensjonering, og Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Robusthet, se punkt b) Kontinuitet i returkretsen. Figur 1 viser prinsipielt forslag til løsning, og Tabell 1 angir vurderinger rundt hver inntegnet del.

Figur 1: Returkrets ved sporveksel og enkeltisolerte sporfelt

Tabell 1: Vurderinger
Forbindelse Vurdering
Filterimpedans,
a- og b-
forbindelse
Figur 1 er tegnet med to ledere for disse forbindelsene.
Kravet er slik at hver forbindelse kan føre halve returstrømmen også om en leder skulle bli avrevet.
Normalt blir det derfor to ledere for hver av disse forbindelsene, som er dimensjonert for halve returstrømmen.
Filterimpedans,
0- forbindelse
Figur 1 er tegnet med tre ledere for denne forbindelsen.
Kravet er slik at det er mulig å føre full returstrøm også om en leder skulle bli avrevet.
Dette kan løses med to ledere som er tilstrekkelig dimensjonert.
En mer praktisk tilnærming er, som i figuren, å bruke tre ledere med samme dimensjonering som de to lederne for a- og b- forbindelsen. Med en avreven leder i 0-forbindelsen er de to gjenværende lederne da tilstrekkelig dimensjonert.
Tungeparti Figur 1 er tegnet med to ledere for tilkobling av tungepartiet. Disse lederne har høy risiko for avrivning fordi tungepartiet er bevegelig, og dubleres derfor.
Lederne vil bli belastet med full returstrøm.
Skinnekryss Figur 1 er tegnet inn med til sammen fire ledere for forbikobling av skinnekrysset. Slik forbikobling er ikke nødvendig for helstøpte sporkryss.
De fire lederne er slik anordnet at ett enkelt brudd i en forbindelse ikke fører til en kritisk situasjon, men belastningen på de resterende forbindelsene kan øke opp til full returstrøm. Hver av disse forbindelsene må derfor være dimensjonert for full returstrøm.