Kontaktledning/Bygging/Generelle tekniske krav/Montering av fast innspente liner og ledninger

1 Montering av fast innspente liner og ledninger.

For riktig pilhøyde vises det til tabell 73 og 74, Kontaktledning/Prosjektering/Kontaktledningssystemer vedlegg b, for den aktuelle line eller ledning. Det er tabellene "uten sig" som skal benyttes. Tabell nummer 73 blad 1, 2, 3 og 4 for aluminium, blad 5 for stålaluminium og tabell 74 blad 1 for kobber.


2 Fremgangsmåte.

  • linetypene er beskrevet på hver enkelt tabell med deres fysiske egenskaper og grenseverdier for strekkbelastbarhet i henhold til [FEF]. (50 % av linens bruddlast med snø ved – 25 °C og 90 % av linens bruddlast med snø ved 0 °C )
  • tabell for ønsket linetype eller ledningstype velges
  • en oversikt over spennlengdene for det aktuelle traseen settes opp i en tabell
  • under forutsetning av at spennlengdene ikke varierer med mer enn 20 % velger man en representativ spennlengde med beliggenhet ⅔ ute på traseen fra den fastavspenningen man har begynt strekket i
  • linen ligger nå fastavspent i en ende og hvilende på strekktrinser frem til en bevegelig forankring med jekk eller talje
  • ut i fra dagens lufttemperatur bestemmer man pilhøyden for den utvalgte spennlengden stiller inn denne og låser den siste avspenningen. Ved soloppvarming under arbeidets gang må man korrigere for stigende temperatur i linen dersom det er vindstille
  • normalt kan en nå sjekke hver tredje eller fjerde spennlengde og kontrollere pilhøyde eller strekk og låser linen i disse spennene
  • etter dette skal alle spennlengdene ha en tilnærmet riktig pilhøyde. Det foretas stikkprøver ved midt og begynnelse av strekket. Det korrigeres ved avvik før man fester linen til alle isolatorene
  • ved korte spennlengder og i kurver skal det vises særlig hensyn med hensyn på tilstrekkelig nedheng. Her er konsekvensene store dersom nedhenget skulle være for lite. Kreftene blir svært høye i kulde og mastene kan få unødvendige utbøyninger
  • der spennlengdene varierer lite fra spenn til spenn kan det ofte være en fordel, montasjemessig, å velge pilhøyde for det lengste av disse spennene for alle spenn. Dette ser også optisk pent ut