Marias sandkasse

Forslag som kan tas inn i regelverket

1 Forslag 3: Sporets middel: presiseringer

Profiler_og_minste_tverrsnitt#Sporets_middel forklarer hvordan sporets middel skal beregnes. Det er foreslått å legge til illustrerende tegninger slik som er gjort i Trafikverkets regler. Her ligger det en formel for hvordan utslag fra overhøyde skal beregnes. Nedenfor vises foreslått tekst der endringer er markert med rødt.

Problemer som gjenstår med beregning av middel:

  • hvordan man praktisk sett bør måle middel, ettersom beskrivelsen her i regelverket gir en omstendelig målemetode. Måling mellom nærmeste skinnestrenger er enklere og bør være bra nok, se beskrivelse og feilmarginer Fil:Måling av middel.pdf
  • hvilken radius man bør bruke til å finne h og Ki og Ky (som alle er funksjoner av radius) når havner i en overgangskurve der R endrer seg, én løsning er jo å bruke mest konservative (altså minste) radius

1.1 Potensiell ny tekst

Med sporets middel menes det punkt hvor avstanden mellom to spor er tilstrekkelig stor til at rullende materiell farefritt kan passere hverandre.

a) Sporavstanden ved middel skal være så stor at det mellom lasteprofilet anbrakt på det ene spor og minste tverrsnitt på det andre spor skal være 100 mm klaring.

  1. Utførelse: Sporets middel skal markeres med middelmerke.
  2. Utførelse: Hele middelmerket skal være innenfor middel.
  3. Utførelse: Sporets middel skal beregnes ut fra et lasteprofil med bredde 3400 mm, og som minste tverrsnitt skal A-85, A-96 og A-C benyttes, også for nye baner.
  4. Utførelse: Både for lasteprofilet og for minste tverrsnitt skal det regnes med kurveutslag som gitt i Breddeutvidelse_i_sirkelkurver_for_eksisterende_baner og tillegg for eventuell overhøyde i sporene.
  5. Unntak: Dersom ingen av sporene er togspor, kan det tillates at de ovennevnte profiler går inntil 100 mm inn i hverandre.
  6. Unntak: For nye baner skal sporavstanden ved middel, beregnet etter ovennevnte regler, ikke understige 4000 mm.
Beregning av middel
Middel-tilfelle1.svg S
Middel-tilfelle2.svg S + Ky
Middel-tilfelle3.svg S + Ki + 2,3*h
Middel-tilfelle4.svg S + Ki + Ky + 2,3*abs(h2-h1)
Middel-tilfelle5.svg S + 2*Ky

S = 2120 mm + 1700 mm + 100 mm = 3920 mm (dersom ingen av sporene er togspor er S = 3720 mm)

2 Forslag 4: Oppsetting av fall- og stigningsvisere

NSB-trykk 302 bilag 11 viser to eksempler på hvor og hvordan fall/stigningsvisere skal plasseres.

Bilag 11 er lagt til som vedlegg til traséregelverket, under Fall og stigninger.

Det er til tross for forklarende eksempler i bilag 11 fortsatt noe som er litt uklart rundt oppsett av skilt:

  • I eksempel 1 settes skiltet opp først ved km. 2,1, selv om bestemmende fall er tipper 5 ‰ på kilometeren 1,3-2,3 (der er best. fall 5,95 ‰). Antar det må bety at skilt først settes opp ved begynnelsen av det fallet som sørger for at bestemmende fall tipper 5 ‰..? (som i dette tilfellet er fallstrekningen på 12,8 ‰ som starter ved km. 2,1)
  • I eksempel 2 så er forskjellen i fall mellom starten og slutten av strekningen under 5 o/oo, altså skiltes kun største fall for hele strekningen. Men hva om forskjellen hadde vært større enn 5 ‰ så er det litt uklart hvor på strekningen skiltet med økt fall skulle stått.


3 Test

ikke lik ≠ promille ‰