Normgivende referanser - Lavspenning

Regelverket inneholder daterte og udaterte referanser til normgivende dokumenter. Det er henvist til dokumentene på hensiktsmessige steder og publikasjonene er listet i egne vedlegg til kapittel 4 for hvert fagområde. For daterte referanser, eller publikasjoner merket med revisjonsnummer gjelder utgaven som er beskrevet. For referanser som ikke er datert eller merket gjelder siste utgave av publikasjonen som det er referert til.

Bane NORs regelverk

[5xx] Teknisk regelverk. Det vises til [501: Kap.1 avsnitt 2]

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

[FEL] Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
[FEF] Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
[FEU] Forskrift om elektrisk utstyr
[FEK] Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
[FSE] Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
[NEK EN 50110-1] Norsk elektroteknisk norm. Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med veiledning


Lyskultur

[Nødlysanlegg] Veiledning om prosjektering, drift og vedlikehold av nødlysanlegg

Norsk elektroteknisk komite (NEK)

[NEK 240-serien] Isoleroljer - Kvalitative krav, overvåkning og vedlikehold
[NEK 400] Elektrotekniske lavspenningsanlegg – Installasjoner Norsk Standard
[NEK 439] Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer
[NEK 900] Elektriske jernbaneinstallasjoner

Standard Norge

[NS 3424] Tilstandsanalyse for byggverk - Innhold og gjennomføring

International Electrotechnical Comission (IEC)

[IEC 60056] High-voltage alternating-current circuit-breakers
[IEC 60664 series] Insulation coordination for equipment within low-voltage systems

CEN

[EN 12464-2:2014] Light and lighting - lighting of work places - Part 2: Outdoor work places

CENELEC

[EN 50081-1] Electromagnetic compatibility - Generic emission standard - Generic standard class: domestic, commercial and light industry
[EN 50082-2] Electromagnetic compatibility - Generic immunity standard - Industrial environment
[EN 50121 series] Railway applications - Electromagnetic compatibility
[EN 50122-1] Railway applications – Fixed installations – Electrical safety, earthing and the return circuit – Part 1: Protective provisions against electric shock
[NEK EN 50122-1] Jernbaneanvendelser – Faste installasjoner – Elektrisk sikkerhet, jording og returkrets – Del 1: Beskyttende tiltak mot elektrisk sjokk
[NEK EN 50310] Utjevningsnett for telekommunikasjon i bygninger og andre anlegg
[NEK EN 50173-1] Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer – Del 1: Generelle krav
[NEK EN 50174-1] Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling – Del 1: Spesifikasjon av installasjon og kvalitetssikring
[NEK EN 50174-3] Informasjonsteknologi – kablingsinstallasjon – Del 3 Planlegging og utførelse utomhus
[NEK EN 50346] Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling – Prøving av installert kabling
[NEK EN 50600-serien] Informasjonsteknologi – Anlegg og infrastruktur i datasentre
[NEK EN 50600-1] Del 1: Generelle konsepter
[NEK EN 50600-2-1] Del 2-1: Bygningskonstruksjon
[NEK EN 50600-2-5] Del 2-5: Sikkerhet
[NEK EN 60529] Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
[NEK EN 61869-1] Instrument transformers - Part 1: General requirements
[NEK EN 61869-2] Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers
[NEK EN 62271-1] High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications
[NEK EN 62271-100] High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating current circuit-breakers
[NEK EN 62271-102] High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches
[NEK EN 62271-103] High-voltage switchgear and controlgear - Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV
[NEK EN 62271-200] High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
[NEK IEC/TS 62271-304] High-voltage switchgear and controlgear - Part 304: Design classes for indoor enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV up to and includuing 52 kV to be used in severe climatic conditions