Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger/Vedlegg/Veiledning veggeometri

1 Anbefalinger veggeometri ved planoverganger

Det er i hovedsak 3 ting som bør vektlegges når det gjelder veggeometrien ved planoverganger:

  1. Lengdeprofilet (stigningsforholdene ved inn-/utkjøringer på planoverganger)
  2. Veglinjen (horisontalradius og retningsvinkel i forhold til jernbanesporet)
  3. Vegbredden (normalprofil, breddeutvidelse (radius ved kjørebanekant) og skulderbredde)

1.1 Lengdeprofilet

For å oppnå en optimal passering av jernbanesporet, bør linjepålegget inn mot en planovergang være tilnærmet flatt. Med tanke på vedlikehold og nødvendig drenering må imidlertid den første delstrekningen ha et mindre fall vekk fra sporet. Anbefalt krav er fall på 2,5% (1:40) i en avstand på minimum 4,5 meter målt fra nærmeste skinnestreng. Anbefalte grenseverdier for tilstøtende delstrekning er fall på 3,3% (1:30) eller stigning på 5% (1:20) over en lengde på minimum 3,5 meter. Det videre lengdeprofilet (utover 8 meter fra nærmeste skinnestreng) vil være avhengig av krav til vegklasse og det kjøretøyet som er dimensjonerende for planovergangen. Ingen permanente kjøreveger anbefales imidlertid å ha større stigning/fall enn 12,5% (1:8).


1.2 Veglinjen

Generelt er kravet at kryssing av planovergang skal anordnes vinkelrett på sporet.

Dimensjonerende hastighet for veger inn mot en privat planovergang bør ikke være større enn 30 km/t, men for planoverganger uten sikringsanlegg skal det være generell stopplikt (dvs. såkalt ”usikret” plo. som kun er sikret med grinder).


1.3 Vegbredden

Bredden på vegene, og dermed bredden på kjørelem og grindåpninger, må først og fremst tilpasses hvilken bruk som er avtalt for planovergangen. Ved både nyanlegg og omlegging av private veger, kan med fordel ”Normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse” benyttes.

En landbruksveg i vegklasse 7 eller 8, har normalt en bredde på 3,5 meter (unntaksvis 3,0 meter for traktorveg i vegklasse 8).

En gårdsveg eller skogsbilveg i vegklasse 3, har normalt en bredde på min. 4,0 meter. Videre skal en grendeveg i vegklasse 2, skal ha en bredde på min. 4,5 meter. Helårs bilveger som senere kan inngå i det offentlige vegnettet (kommunal eller fylkeskommunale veg) bør utformes i samsvar med Statens vegvesen’s Vegnormaler.