Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Tiltak for å hindre korrosjon på kjøreflaten

1 Hensikt og omfang

Hensikten med denne prosedyren er å sikre at alle sporavsnitt og sporsløyfer som er i operativ drift (tilknyttet signalanlegget) har skinner hvor kjøreflaten er fri for synlig korrosjon (rust) i en bredde av min. 12 mm.

2 Ansvar og myndighet

Infrastruktureier er ansvarlig for iverksettelse av prosedyren.


3 Prosessbeskrivelse

Aktivitet Ansvarlig
Kartlegge sporavsnitt og sporsløyfer som kan være utsatt for korrosjon (rust) på skinnens kjøreflate.


Korrosjonsutsatte spor er spor som er utsatt for spesielt korrosivt miljø og spor med liten trafikk. Ved kartleggingen kan det benyttes lokalkunnskaper sammen med data om trafikkbelastningen på sidespor som kan fås fra ”trainplan databasen” hos Trafikkavdelingen.

Kartleggingen danner grunnlaget for hvilke spor som skal inspiseres og er en kontinuerlig prosess som må oppdateres for hver rutetermin.

Infrastruktureier
Inspisere de sporavsnitt og sporsløyfer som er nevnt i punktet over.


Ved fastsetting av inspeksjonsintervall skal det tas hensyn til:

  • Antall togpasseringer i uka over korrosjonsutsatt spor
  • I hvilken grad sporet er utsatt for korrosjon.
  • Korrosivt miljø – varierer med årstiden.

Det legges vekt på at banesjefen etterhvert kommer fram til optimale inspeksjonsintervaller for hvert enkelt sporavsnitt og sporsløyfe.


Som et utgangspunkt skal korrosjonsutsatte spor inspiseres 1 gang i uka inntil erfaringsdata om korrosjonshastighet foreligger.

Infrastruktureier
Avtale med togleder om å legge kjørevei for et tog over korrosjonsutsatt spor.


Dersom inspeksjonen avdekker økende rustdannelse på et sporavnitt / sporsløyfe skal banesjefen avtale med Trafikkavdelingen om å legge kjørevei for et tog (fortrinnsvis et godstog, men kan også være et persontog) over korrosjonsutsatt spor med den hensikt å redusere / fjerne korrosjonsbelegget før det har utviklet seg så langt at Teknisk regelverk ikke er tilfredsstilt og det er fare for at korrosjonsbelegget vil hindre hjulakslene i å kortslutte signalstrømmen og dermed belegge sporfeltet.


Etter at toget har kjørt over et korrosjonsutsatt spor må det inspiseres for å verifisere at økt trafikkbelastning forhindrer / reduserer korrosjonsutviklingen på kjøreflaten. Dersom ønsket resultat ikke oppnås må det vurderes å øke trafikkbelastningen, eventuelt slipe eller børste skinnens kjøreflate.


Før Infrastruktureier avtaler med togleder om å legge kjørevei for tog over korrosjonsutsatt spor må tilstandskontrolløren vurdere om sporet / sporveksler tåler belastningen fra et godstog / persontog. (Krav til max. hastighet kan ev. settes ved gjennomkjøring).


Dersom det korrosjonsutsatte sporavsnittet / sporsløyfen / sidesporet er i en slik tilstand at tog kan kjøre over, avtaler tilstandskontrolløren muntlig pr. telefon med togleder om å legge kjørevei for et tog over det aktuelle sporavsnittet / sporsløyfen.

Infrastruktureier
Legge kjørevei for tog over korrosjonsutsatt spor.


Når togleder får meldingen om korrosjon på skinnens kjøreflate (pr. t.l.f. fra tilstandskontrolløren) skal togleder legge kjørevei for et tog over det korrosjonsutsatte sporet. Togleder må i samarbeid med operatør finne et egnet tog som gir minst mulig konsekvenser for trafikkavviklingen (minst mulig tidstap).


Togleder må være oppmerksom på faren, om at korrosjon på skinneoverflaten kan hindre belegg av sporfelt, i det øyeblikk togleder legger kjørevei for et tog over det korrosjonsutsatte sporavsnittet / sporsløyfen.

Trafikksjef
Slipe eller børste spor som er utsatt for korrosjon.


Dersom korrosjonen har foregått over lengre tid og det er fare for at korrosjonen vil hindre belegg av sporfelter skal sporet slipes eller børstes.

Sliping eller børsting av skinneoverflaten skal også utføres dersom et korrosjonsutsatt spor er i en så dårlig forfatning at det ikke anbefales å legge kjørevei for godstog over det aktuelle sporet.

Infrastruktureier

4 Rapportering, dokumentasjon, arkivering

Infrastruktureier må utarbeide og vedlikeholde en ”Tilstandsrapport” som inneholder informasjon om hvilke spor som er utsatt for korrosjon, trafikkbelastning, utbredelse av korrosjon, korrosjonshastighet og inspeksjonsintervall.