Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering/Vedlegg/Kalibrering av måleutstyr

1 Hensikt og omfang

Hensikten med dette vedlegg er å sørge for enhetlig kalibreringsrutiner for måleteknisk utstyr. Kalibreringen skal sikre at måleresultatene er innenfor akseptable toleransegrenser. Det måletekniske utstyret som omfattes av dette vedlegg er:

 • skinnevater (spor- og overhøydemåler)
 • nivellerkikkert

Kalibreringsrutinene gjelder for alle som utfører sporgeometriske målinger med slikt utstyr i Jernbaneverkets spor.

2 Ansvar

Det er brukeren som er ansvarlig for at måleutstyret er kalibrert i henhold til rutinene under.


3 Kalibrering av skinnevater (spor og overhøydemåler)

 1. skinnevateret plasseres i et spor med liten overhøyde (10-20 mm) og overhøyden avleses
 2. skinnevateret roteres 1800 og overhøyden avleses på samme sted
 3. middelverdien av disse to målingene innstilles på skalaen
 4. luftblæren justeres til den ligger midt i glassrøret
 5. skinnevateret kontrolleres igjen ved å snu måleren
 6. skinnevateret merkes med kalibreringsdato

4 Kalibrering av nivellerkikkert

 1. nivellerkikkerten plasseres midt mellom 2 fastmerker med innbyrdes avstand ca. 50-60 m.
 2. høydeforskjellen måles ved å sikte mot en nivellerstang plassert først i det ene fastmerket, deretter i det andre

b1 = baksikt, f1 = framsikt, Δh = høydeforskjell


 1. nivellerkikkerten flyttes så nær det ene fastmerket som mulig (ca. 1,5 m), men ikke nærmere enn at man får fokusert kikkerten mot stangen
 2. høydeforskjellen måles på nytt ved å sikte mot en nivellerstang plassert i det nærmeste fastmerket først, deretter i det andre
 3. dersom instrumentet er justert skal følgende være oppfylt:

og


 1. dersom b2 avviker fra Δh+f2, forskyves strekkorset i vertikal retning med justerskruene til vi avleser Δh+f2
 2. prosessen 1–6 gjentas som kontroll for å sikre at justeringen er riktig utført
 3. nivellerkikkerten merkes med kalibreringsdato

5 Kalibreringsintervaller

 • skinnevateret skal kalibreres min. hver 6. måned eller hver gang man har mistanke om at instrumentet er skadet eller måler feil
 • nivellerkikkerten skal kalibreres min. hvert år eller hver gang man har mistanke om at instrumentet er skadet eller måler feil