Sandkasse/Stasjonshåndbok

Dette er en kopi av kapitlet Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal

1 Hensikt og omfang

Det kreves hinderfri gangvei/gangadkomst til ulike deler av en stasjons publikumsareal. Kapitlet opplyser hvilke områder som omfattes av hinderfri gangvei. Videre opplyser kapitlet utformingskrav for ulike elementer som kan inngå i hinderfri gangvei (eks gangrampe, trapp, dører, overflater, belysning, toalett).

Utformingskravene ivaretar relevante deler av forskriftskrav i TSI PRM (1300/2014 of 18 November 2014) og Byggteknisk forskrift TEK10. TSI-PRM og TEK10 har en viss grad av sammenfall, men kan ha ulike detaljeringsnivå for samme krav. Ved ulike detaljeringsnivå er anvendt det mest konkrete kravet. TEK10 har generelt høyere detaljeringsnivå enn TSI-PRM. For gangramper eksempelvis opplyser TEK10 konkret krav til gangstigning, mens TSI-PRM har en generell formulering. For håndlister eksempelvis har TSI-PRM krav om håndlister i to høyder som TEK10, men TEK10 opplyser også plasseringshøyde. TEK10 ivaretar således TSI-PRM for flere krav. TEK10 og TSI-PRM er opplyst dersom kilde.


2 Gangveier

a) Hinderfri gangvei, hvilke områder: Følgende områder (dersom de finnes) skal forbindes med minst én hinderfri gangvei (kilde: TSI-PRM):

 • stoppesteder for andre transportsystemer det er forbindelse til innenfor stasjonsområdet (eks taxi, buss, sporvei, tunnelbane, ferge, osv)
 • parkeringsområder
 • tilgjengelige innganger og utganger
 • informasjonsskranker
 • visuelle og hørbare informasjonssystemer
 • billettutsalgssteder
 • kundeservice
 • venteområder
 • toaletter
 • plattformer


b) Lengde: Hinderfrie gangveier skal være så korte som praktisk mulig (kilde: TSI-PRM).

 1. Utførelse: Ved lange gangveier bør det være hvilemulighet pr 100 meter. Eksempelvis benk.

c) Merke gjennomsiktige hindringer: Gjennomsiktige hindringer (glassdører, vegger) og søyler langs hinderfri gangvei skal merkes med to bånd. Båndene plasseres i høyder på henholdsvis 900 mm og 1 500 mm. (kilde: TEK, TSI-PRM)

 1. Utførelse: Markeringsbåndene bør være minst 50 mm høye. Markeringsbåndene kan ha tegn, logoer eller lignende.
Merkingen har som siktemål å gjøre oppmerksom på gjennomsiktig hindring. Merking kreves ikke dersom personer er beskyttet mot sammenstøt på andre måter, eksempelvis ved håndlister eller benker.

d) Plassering av møbler/gjenstander: Møbler og frittstående gjenstander (herunder utkragede og hengende objekter) skal plasseres slik at de ikke er i veien for blinde og synshemmede eller kunne oppdages av person som bruker en lang stokk (kilde: TSI-PRM).

 1. Utførelse: Hengende/utkragede objekter bør ikke henge lavere enn 2 100 mm.
 2. Unntak: Ved lavere plassering og/eller mer utstikkende enn 150 mm, bør angis av en hindring med en høyde på høyst 300 mm. Videre utformet slik at hindringen kan oppdages av person som bruker blindestokk

e) Retningsinformasjon: Håndlister eller vegger langs hinderfri gangvei til plattform skal merkes (eks plattformnummer og retningsinformasjon) (kilde: TSI-PRM).

 1. Utførelse: Merkes i blindeskrift og i prismeformede bokstaver eller tall på baksiden av håndlister eller på vegg. Veggplassering i høyde mellom 1450 mm og 1165 mm.
Retningsinformasjon langs hinderfri gangvei til plattform kan inngå som del av veifinning/ledelinjer. Slik merking kan forenkle veifinning for synshemmede. Informasjon om plattformnummer eller retningsinformasjon kan velges plassert på håndlist eller på vegg langsmed gangvei til plattform.


2.1 Gangveier utendørs

For utendørs gangveier gjelder de generelle kravene i #Gangveier i tillegg til kravene nedenfor.

a) Gangbredde: Fri bredde skal være minimum 1 800 mm. Tverrfall skal være høyst 2 %. (kilde: TEK)

 1. Utførelse: Tilleggsbredde bør vurderes utfra trafikkstrømmer.

b) Stigning: Stigning (gangvei) skal være trinnfri og ikke ha stigning brattere enn 1:20.

 1. Unntak: For korte strekninger inntil 3 000 mm, kan stigning være inntil 1:12.
 2. Utførelse: For hver 0,6 meter høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1 600 mm x 1600 mm.
 3. Unntak: Dersom terrenget er for bratt til å oppnå stigning 1:20, skal stigningen være maksimum 1:10.
Gangstigning 1:10 er å se som unntakssituasjon. Her siteres utdrag fra veiledning i TEK 10: «Stigningsforhold på 1:20 på gangvei gir de beste forholdene for de fleste. Dette forholdet vil være gunstig for personer med barnevogn og nødvendig for de fleste brukere av manuell rullestol. I enkelte tilfeller vil terrenget være for bratt og kupert og det vil ikke være mulig å oppnå dette stigningsforholdet, heller ikke med kortere strekninger på 1:12. Når situasjonen tilsier at et stigningsforhold på 1:20 vil kreve uforholdsmessige terrenginngrep, kan det vurderes om stigningsforhold på 1:10 kan oppnås over enkelte strekninger. Det vil være nødvendig å legge inn hvileplan på strekningen. Unntak fra regelen om stigningsforhold på 1:20 for gangatkomst til byggverk for publikum vil være mest aktuelt der gangatkomst går over lengre strekninger i kupert terreng. Stigningsforhold på 1:10 er basert på bruk av elektrisk rullestol. En elektrisk rullestol vil kunne kjøre i terreng som er såpass bratt. Tilsvarende stigningsforhold er lagt til grunn for unntakssituasjoner i samferdselstiltak på stasjoner og i gatemiljø».


2.2 Gangveier innendørs

For innendørs gangveier gjelder de generelle kravene i #Gangveier i tillegg til kravene nedenfor.

a) Gangbredde: Fri bredde skal være minimum 1 600 mm (kilde: TSI-PRM).

 1. Utførelse: Tilleggsbredde bør vurderes utfra trafikkstrømmer.

b) Terskler: Eventuelle terskler langs hinderfri gangvei skal stå i kontrast mot golv og ikke være høyere enn 2,5 cm (kilde: TSI-PRM).

c) Stigning: Gangvei skal være trinnfri. Stigning skal ikke være brattere enn 1:20. (kilde: TEK)

d) Luminanskontrast: Søyler og lignende hinder langs hinderfri gangvei skal ha en luminanskontrast til omgivelsene på minst 0,4 eller være merket i to høyder med en luminanskontrast på minst 0,8 til bakgrunnsfarge. (kilde: TEK)


3 Dører og innganger

a) Dørbredde: Inngangsdør og dør i gangvei skal ha en fri åpningsbredde på minst 900 mm. I bygg beregnet for mange personer (stor ferdsel) skal fri åpningsbredde være minst 1 200 mm. (kilde: TEK, TSI-PRM)

b) Dørhøyde: Inngangsdør og dør i gangsvei skal ha en fri høyde på minst 2000 mm. (kilde: TEK)

c)Avskrapingslist: Foran inngangsdør bør det plasseres en avskrapningslist for å hindre at sand og skitt fraktes inn i stasjonsbygningen.

 1. Utførelse: Avskrapingslist bør
 • ha ganglengde på minst 2 meter
 • legges i plan med øvrig belegg i inngangsparti
 • legges i brønn med drenering
 • ha maskebredde på høyst 10 mm
 • ha maskelengde på høyst 20 mm

d) Kontrastmerking: Glassdør skal kontrastmerkes med plassering i høyder på henholdsvis 900 mm og 1 500 mm (kilde: TEK, TSI-PRM).

 1. Utførelse: Det bør benyttes markeringsbånd med høyde minst 50 mm. Båndene kan ha tegn, logoer, eller lignende.

e) Luminanskontrast: Dør skal være synlig i forhold til omliggende vegger. Luminanskontrast minst 0,4 (kilde: TEK).

f) Dørterskel: Dørterskelhøyde skal være maksimum 25 mm (kilde: TEK)

 1. Utførelse: Terskel skal være avfaset.

g) Døråpner automatisk dør: Døråpner for automatisk dør skal monteres utenfor dørens slagradius. Den skal være godt synlig og være plassert med betjeningshøyde mellom 800 mm og 1 100 mm over golv. Avstand fra innvendig hjørne skal være minimum 500 mm. (kilde: TEK, TSI-PRM)

h) Døråpner manuell dør: Døråpner for manuell dør skal plasseres i en høyde på mellom 800 mm og 1 100 mm. (kilde: TEK)

i) Åpningskraft manuell dør: Dør til og i hovedadkomst og hovedrømningsvei som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 30 Newton (kilde: TEK).

j) Tilleggsdør svingdør/karuselldør: Dersom det installeres svingdør/karuselldør, skal en tilleggsdør som ikke er svingdør/karuselldør befinne seg ved siden av svingdøren/karuselldøren. Døren skal kunne brukes av alle.

Det anbefales å bruke automatiske skyvedører der det er mulig. Svingdør / karuselldør frarådes. Slike dører er krevende å bruke for personer med redusert mobilitet (eks rullestolbrukere, personer med førerhund, brukere av stokk).


4 Underganger

Ved beregning og dimensjonering av underganger under sporet vises det til Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster.

a) Undergangens bredde: Fri bredde skal være minimum 3 000 mm.

b) Undergangens høyde: Fri høyde i ganglinje skal være minimum 2 400 mm.

c) Markering: Søyler, stag, glassdører, glassvegger etc. skal markeres tydelig, eventuelt lyssettes.

d) Spyling: Undergangen skal tilrettelegges for spyling, med tverrfall til dreneringsrenner.

e) Antigrafittibehandling: Alle overflater skal antigrafittibehandles.

f) Hjørner: Skarpe hjørner bør unngås.

g) Oppvarming: Det bør ikke være oppvarming.

h) Vann- og eluttak: Vann- og eluttak plasseres retningsgivende for hver 30. meter.

i) Hvilemulighet: Det bør være hvilemuligheter ved lange underganger over 100 meter.


Veiledning
 • Inngår undergang i hinderfri gangvei, utformes de ulike delene i samsvar med krav (eks rampe, heis).
 • Som ledelinje kan brukes primært håndlist eller ledelinje i gulv. Håndlist bør være sammenhengende og bør utformes med taktil markering som opplyst for håndlister ved undergang som leder til plattform.
 • Underganger som er mørke eller uten mulighet for innsyn, kan forbedres ved bruk av fargevalg og belysning.
 • Tak buet oppover gir undergangen et lettere inntrykk.

5 Overflater/dekker på gangvei

a) Sklisikring: Dekke skal være fast og sklisikkert (kilde: TEK, TSI-PRM).

 1. Utførelse: Brostein og singel er uegnet som dekke langs utvendig hinderfri gangvei og bør unngås.

b) Lavtreflekterende: Dekke skal være lavtreflekterende (kilde: TSI-PRM).

5.1 Overflater/dekker på gangvei utendørs

For utendørs gangveier gjelder de generelle kravene i #Overflater/dekker på gangvei i tillegg til kravene nedenfor.

a) Jevnhet: Dekke skal ha ujevnhet ikke over 20 mm og fugebredde ikke over 10 mm. Rister og kumlokk skal være i plan med dekke. Maksimal maskeåpning 20 x 10 mm med den lengste siden i gangretning for å redusere skaderisiko for labbene til førerhunder.

b) Visuell og taktil avgrensing: Dekke skal ha visuell og taktil avgrensing (kilde: TEK).

5.2 Overflater/dekker på gangvei innendørs

For innendørs gangveier gjelder de generelle kravene i #Overflater/dekker på gangvei i tillegg til kravene nedenfor.

a) Jevnhet: Inne i stasjonsbygning skal ingen ujevnheter være høyere enn 5 mm på gulvets gangområder (kilde: TSI-PRM).

 1. Unntak: Kravet gjelder ikke dørtrinn, kunstige ledelinjer eller avløpskanaler.
Enklere renhold kan oppnås ved materialer som er vannbestandige og ved en jevn og glatt overflate med middels glans.


6 Gangramper

For krav til maksimal stigning for gangrampe, se gangveier utendørs, krav b og gangveier innendørs, krav c.

a) Håndlister: Ramper skal være utstyrt med håndlister på begge sider og i to høyder på henholdsvis 700 mm og 900 mm. (kilde: TEK, TSI-PRM)

 1. Utførelse: Håndlist skal ha kontrast til vegg og rekkverk.

Merking av håndlister utføres etter krav d i gangveier utendørs og innendørs.

Anbefaling:
 • Kombineres rampe med eksempelvis trapp, bør rampe plasseres sentralt i gangforbindelsen for å sikre likeverdighet i bruk.
 • Stigningsforhold bør påføres plantegninger.
 • Ved større høydeforskjeller bør det vurderes om det er hensiktsmessig å supplere rampe med heis eller erstatte rampe med heis og trapp.
 • Ramper bør ha innsyn og være uten mørke kroker.


6.1 Gangramper utendørs

For utendørs gangramper gjelder de generelle kravene i #Gangramper i tillegg til kravene nedenfor.

a) Hinderfritt areal: Foran og etter en rampe skal det være et hinderfritt areal på minst 1 600 mm x 1 600 mm.

Anbefaling:
 • Det anbefales varmekabler ved ramper uten overbygg.
 • Rampebredde bør tilpasses trafikkstrømmer. Fri bredde bør ikke være smalere enn 1 800 mm i samsvar med det generelle breddekravet for gangvei.

6.2 Gangramper innendørs

For innendørs gangramper gjelder de generelle kravene i #Gangramper i tillegg til kravene nedenfor.

a) Kontraststripe: Rampens begynnelse og slutt skal være markert med 40 mm bred kontraststripe i hele rampens bredde med luminanskontrast på 0,8 mellom markering og bakgrunn. (kilde: TEK)

Markering med 40 mm kontraststripe er «preakseptert ytelse» i TEK. Er tatt inn som krav. Kontraststripe gjør det enklere å oppfatte endring i stigning.
Anbefaling:
 • Ved topp og bunn av rampe bør det være et horisontalt areal med dybde og bredde 1 500 mm x 1 600 mm. TEK har slik anbefaling,
 • Innvendig høydeforskjeller over 2 meter bør ikke løses med ramper alene, men suppleres med eller erstattes av heis. En høydeforskjell på 2 meter gir rampelengde på minst 44,5 meter.
 • Rampebredde bør tilpasses trafikkstrømmer. Fri bredde bør ikke være smalere enn 1 600 mm, i samsvar med det generelle breddekravet for innvendige gangveier.


7 Trapp

a) Trinnfri rute: Dersom trapp inngår i hinderfri gangvei skal det finnes et trinnfritt alternativ (gangrampe, heis). (kilde: TSI-PRM)

Ved å plassere heis og gangramper sentralt langs gangvei sikres en likeverdighet mellom de som bruker trapper og de som bruker heis eller gangramper.

b) Bredde: Bredde skal være minst 1 600 mm, målt mellom håndlister. (kilde: TSI-PRM)

 1. Utførelse: Normalt bør trapper ha en bredde på minst 2 000 mm. Tilleggsbredde bør vurderes utfra trafikkstrømmer.
 2. Utførelse: Innendørs trapper skal ha bredde stor nok for rømming ved brann.

c) Stigning: Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn.(kilde: TEK)

 1. Utførelse: Trapper bør være i rette løp.
 2. Utførelse. Trapper bør ha innsyn og være uten mørke kroker.

d) Taktilt oppmerksomhetsfelt: Foran det første trinnet nedenfra skal det være et taktilt oppmerksomhetsfelt (tverrstriper) med dybde 600 mm og i full trappebredde. (kilde: TEK)

 1. Utførelse: Luminanskontrast til omkringliggende belegg skal være minst 0,8.

e) Taktilt varselfelt: Foran det første trinnet ovenfra skal det være et taktilt varselfelt (knaster) med dybde 600 mm og i full trappebredde. (kilde: TEK)

 1. Utførelse: Varselfeltet skal avsluttes i ett trinns dybde før trappen starter.
 2. Utførelse: Luminanskontrast til omkringliggende belegg skal være minst 0,8.

f) Kontrastmerke trappetrinn: Hvert trappetrinn skal ha en 40 mm dyp kontraststripe i full trappebredde. (kilde: TEK)

 1. Utførelse: Luminanskontrast mellom markering og trappetrinn skal være minst 0,8.

g) Repos: Trapper skal ha repos ved høydeforskjell på mer enn 3,3 meter. (kilde: TEK)

 1. Utførelse: Repos skal ha tilstrekkelig størrelse til å stanse fall.

h) Håndlist: Trapper skal ha rekkverk med håndlist på begge sider som følger hele trappeløpet.(kilde: TEK, TSI-PRM)

 1. Utførelse:
 • Håndlist skal være i to høyder på begge sider med overkant henholdsvis 700 mm og 900 mm over inntrinnets forkant.
 • Håndlist skal føres 0,3 meter utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning.
 • Håndlist skal følge trappeløp, også rundt repos.
 • Håndlister langs hinderfri gangvei til plattform skal merkes.
 • Håndlist bør ha rundt tverrsnitt. Ved andre former skal tverrsnitt være tilnærmet rundt, eksempelvis ovalt, og tykkelsen bør ikke overskride 40 mm.
 • Luminanskontrast til bakgrunn bør være 0,8.

i) Fri høyde: Fri høyde skal være minst 2 300 mm. (kilde: TEK)

 1. Unntak: Trapper innendørs skal ha minst 2 100 mm fri høyde.

j) Inntrinn ved rette løp: Trapp med rette løp skal ha samme dybde på inntrinn. Inntrinn i ganglinjer skal være minimum 250 mm. Inntrinn skal ha sklisikker overflate. (kilde: TEK)

 1. Unntak: Kravet gjelder ikke utendørs.

k) Bredde og inntrinn ved ikke rette trappeløp: Trapp som ikke har rette løp, skal ha effektiv bredde tilsvarende trapp med rette løp. For svingt trapp skal inntrinn i indre ganglinje være minimum 150 mm. (kilde: TEK)

 1. Unntak: Kravet gjelder ikke utendørs.
Figur 1: Illustrasjon som viser kontrastmerking og taktil merking på trapp.


8 Rulletrapp og rullebånd

Rulletrapp og rullebånd tilfredsstiller ikke krav til universell uforming og er å se som supplerende løsning. Velges eksempelvis rulletrapp krever hensynet til hinderfri gangvei at gangrampe eller heis finnes i nærheten.

Rulletrapp og rullebånd omtales i Tekniske spesifikasjoner (lenke kommer når spesifikasjonen er klar).


9 Heis

Plassering av heis omtales i Håndbok for stasjoner, 6.6 Heis.

Heis omtales i Tekniske spesifikasjoner (lenke kommer når spesifikasjonen er klar).


10 Ledesystem/ ledelinjer

Ledesystem/ledelinjer brukes for å gjøre det lettere for synshemmede og blinde å orientere seg Ledesystem/ledelinjer kan inngå som element langs hinderfri gangvei og er obligatorisk på plattform.

Ledesystem/ledelinjer omtales i Håndbok for stasjoner (lenke).

Prinsippløsning for ledesystem/ledelinje på plattform omtales i Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Ledelinjer


11 Overgangsbruer

a) Bredde: Fri bredde skal være minimum 2 300 mm.

b) Fri høyde: Fri høyde i ganglinje skal være minimum 2 400 mm.

c) Rekkverk: Rekkverk skal være minimum 1 100 mm høyt. For bruer over jernbane med kontaktledning utformes rekkverk i samsvar med krav i Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer.

d) Detaljutforming: Detaljutforming for ulike deler, eks trapp, rampe, heis skal utformes i samsvar med krav for respektive deler. Overgangsbru som inngår i eneste adkomst til plattform skal utformes som hinderfri gangvei (universell utforming).

e) Kontrastmerking: Eventuelle søyler, stag, glassdører, glassvegger skal markeres tydelig.

f) Innsyn: Skal være mulighet for innsyn. Det skal ikke være mørke kroker.

g) Antigrafittibehandling: Alle overflater skal antigrafittibehandles.

Anbefalinger:
 • Det anbefales ikke oppvarming av overgangsbru
 • Vann- og elektrisk uttak bør plasseres i nærheten av trapp

12 Belysning

Belysningen av stasjoners uteareal og nødbelysning omtales i Lavspenning_og_22_kV/Bygging/Belysning og Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Belysning.

Håndbok for stasjoner kapittel 6, avsnitt 8 har veiledende omtale av syn og bruk av belysning. Den veiledningen er å anse som «belysningslære» og utfyller dette avsnittet.

a) Belysningsstyrke: Belysningsstyrke langs hinderfri gangvei skal være tilpasset hva passasjerene har behov for å se. (kilde: TSI-PRM)

 1. Utførelse: Det skal tas særlig hensyn til steder med høydeforskjeller, billettkontor og billettautomater, informasjonsskranker og informasjonsskjermer.
TSI–PRM har ikke konkrete belysningskrav. TEK har få konkrete krav. Anbefalingene bygger på NS 11001 og tidligere TSI-PRM krav.
 • Langs hinderfrie gangveier, service-/vente-/oppholdsareal, minst 100 lux ved gulvnivå. NS11001 anbefaler 150 lux.
 • Trapper: Minst 200 lux i trappetrinn. Minst 250 lux ved start og slutt av trapp.
 • Rampe: Minst 250 lux ved start og slutt av rampe.
 • Toalett: Minst 300 lux.
 • Skranke (billettsalg/info): Minst 300 lux.
 • Heis: Se omtale for heis.
 • Dersom kunstig belysning er nødvendig for å oppnå lysnivå bør lysstyrken være minst 40 lux høyere enn omgivelsenes lysstyrke og ha en kaldere fargetemperatur.

b) Blending: Blendende motlys skal unngås langs gangvei (kilde: TEK)


13 Overganger i plan

Overgang i plan omtales i Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Plattformatkomst_i_plan.


14 Toalett

Adkomst til toalett inngår i hinderfri gangvei.

a) Rullestoltoalett: Dersom det finnes toaletter på en stasjon skal det finnes minst ett unisex rullestoltoalett (kilde: TSI-PRM).

b) Stellerom: Dersom det finnes toaletter på en stasjon skal det finnes stellerom som er tilgjengelig for både menn og kvinner (kilde: TSI-PRM).

c) Utforming generelt: Toalett skal utformes i samsvar med NS 11001-1:2009

 1. Utførelse:
 • For å sikre snudiameter 1 600 mm for rullestol bør toalett for funksjonshemmede vurderes dimensjonert noe større enn hva NS 11001 krever.
 • Toalettskål, vask og annet utstyr bør monteres på vegg for å gi mest mulig fritt gulvareal.
 • Toalett og vask bør være i samme rom. Det er en fordel med sluk for spyling av gulv.
 • Det bør finnes en eller flere kraftige knagger for å henge fra seg ytterklær, vesker og lignende.

d) Taktil merking: Toalett skal ha taktil merking (kilde: TSI-PRM)

e) Grafisk symbol: Dersom toalett for funksjonshemmede har hengslete armlener, skal det finnes et grafisk symbol som viser armstøtten i både hevet og senket stilling (kilde: TSI-PRM)

f) Stellebord: Toalett skal ha stellebord for spedbarn som er tilgjengelig for både menn og kvinner. (kilde: TSI-PRM)

g) Hærverksikker: Toalettskål, vask og annet toalettutstyr skal ha en mest mulig hærverkssikker utførelse.


15 Billettsalg, informasjons- og assistansepunkter

a) Rullestoltilpasning: Der det finnes skranker/steder for billettsalg, informasjon eller assistanse langs hinderfri gangvei skal minst én av skrankene/stedene være tilpasset rullestol og kortvokste, og minst én skal ha teleslynge. Der billettautomater finnes langs hinderfri gangvei skal minst én være tilpasset rullestol og kortvokste. (kilde: TSI-PRM)

b) Glassvindu: Dersom det er et glassvindu/ en glassbarriere mellom personen i billettsalget og kunden skal denne enten være mulig å fjerne eller ha installert intercom. (kilde: TSI-PRM)

 1. Utførelse: Glassvindu skal være av klart glass.

c) Display: Dersom det finnes displayer som viser pris til personen i billettsalget skal det også finnes et slikt display som viser prisen til kunden. (kilde: TSI-PRM)

d) Billettvalideringsporter: Dersom det brukes porter for billettvalidering skal minst én av portene ha bredde på minimum 900 mm og mulighet for en rullestol av lengde 1250 mm å kjøre gjennom.

 1. Unntak: Ved oppgradering/fornying skal portbredden være minimum 800 mm.


16 Parkering

a) Parkeringsplasser for funksjonshemmede: Dersom det finnes parkeringsplasser på en stasjon skal det finnes tilstrekkelig mange plasser reservert for funksjonshemmede og personer med redusert fremkommelighet (kilde: TSI-PRM).

 1. Utførelse: Plassene skal innenfor parkeringsområdet ligge nærmest mulig en inngang tilgjengelig for funksjonshemmede.

Utfyllende informasjon om dimensjonering og plassering av parkeringsplasser finnes i stasjonshåndboka.