Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning/Prinsipper for tiltak i NSI-63 ved ombygging til FATC

Prinsipper for tiltak i sikringsanlegg type NSI-63 ved bygging av FATC.


Denne artikkelen beskriver prinsipper som legges til grunn ved prosjektering av endringer i sikringsanlegg NSI-63 ved bygging av FATC.


1 Hovedsignaler

 • Lamper i alle hovedsignaler bør byttes til LED matriser.
Hensikten er å øke tilgjengeligheten på signalet, og dermed redusere sannsynligheten for uoverensstemmelse mellom ATC og signalbilde.

1.1 Signaler som kan vise SS20/SS22 (Utkjørhoved- og blokksignal)

 • En ATC koder monteres i hver sin signalkrets for begge de grønne lampene.
Ingen endringer i forhold til etablert praksis.

1.2 Signaler som kan vise SS20/21 (Utkjørhovedsignal).

 • ATC koderen monteres i signalkrets for den grønne lampen.
Ingen endringer i forhold til etablert praksis.

1.3 Signaler som kan vise SS20/SS21/SS22 (Innkjørhoved- og utkjørhovedsignal)

 • Kobling for grønn øvre utføres likt på innkjør- og utkjørhovedsignaler.
 • ATC koderne tas ut av lampekretsene og det prosjekteres fiktivt styring.
Dette gjelder både for innkjørhovedsignal (med vekselhastighet) og utkjørhovedsignal. Det trengs altså ikke tas hensyn til grønn nedre.

2 Forsignaler:

 • Lamper i alle forsignaler bør byttes til LED matriser.
Hensikten er å øke tilgjengeligheten på signalet, og dermed redusere sannsynligheten for uoverensstemmelse mellom ATC og signalbilde.
 • Alle frittstående forsignaler styres på vanlig måte via direkte kabelforbindelse.
Det etableres 4-tråderskobling med dobbelt brudd der dette ikke finnes fra tidligere.

2.1 Frittstående forsignaler som kan vise SS23/SS25

 • ATC koderen plasseres i signalkretsen på vanlig måte.
Ingen endringer i forhold til etablert praksis.

2.2 Frittstående forsignaler som kan vise SS23/SS24/SS25

 • Baliser skal styres fiktivt.
Det betyr at det må settes opp sikkerhetsreleer også for den grønne lampen.

2.3 Forsignal som er plassert på foregående hovedsignals mast og som kan vise signalbilde SS23/SS25.

 • ATC koderen plasseres i signalkretsen på vanlig måte.
Ingen endringer i forhold til etablert praksis.
 • Forsignalet kan eventuelt styres med 3-begreps linjeblokk.

2.4 Forsignal som er plassert på foregående hovedsignals mast og som kan vise signalbilde SS23/SS24/SS25.

 • Baliser skal styres fiktivt.
 • Forsignalet må styres med egen kabelforbindelse, på samme vis som om det var et frittstående forsignal.
Forskjellen blir nå at kabelen først legges til bakenforliggende sted (relehus eller blokkpost)for å ta med seg forriglingen til hovedsignalet det er montert på. For øvrig samme krav som tilsvarende frittstående forsignal.

3 Alle typer signaler

 • Om nødvendig kan signaler med LED matriser mates med fast spenning (220VAC, ikke dag/natt) og justeres til «nattspenning» ute ved koderne. Grenseverdier bør angis.
Det kan være nødvendig å mate LED-matriser med fast nattspenning, for å redusere intensiteten, eller for å overholde grenseverdier for strømmer, eller for å unngå problemer med omslag mellom dag-/nattspenning (enkelte produkter).
 • I signaler(trafoskap) hvor det kommer inn spenninger fra to forskjellige spenningskilder, skal dette merkes på en slik måte at dette kommer tydelig fram.

3.1 Repetèrgrupper

 • Fiktivt styrte repetèrgrupper skal mates fra egen sikringskurs dersom styrekretsen inneholder kontakt fra kontrollrele fra grønnlys. Disse skal mates med en fast spenning.
 • Repetèrgrupper som ikke styres med kontrollrele fra grønnlys, skal i utgangspunktet styres fra samme sikringskurs som hovedsignalet.

3.2 Styringer av fiktive signaler

 • I alle kretser for fiktive signaler (også rep.grupper) skal to stk kontakter på tilhørende kontrollrelé for grønn lampe (Kr.Gr.-relé) legges i serie med ATC-koder (dobbelt brudd). I tillegg skal det være en kontakt fra tilhørende SR-relé i serie med ATC-koderen.
 • Kontakter på VK. releer skal brukes for å sikre at bare fiktive signaler (med tilhørende baliser) i riktig togvei blir spenningsatt.