Signal/Prosjektering/Lyssignal/Merking av lyssignal

1 Hensikt og omfang

Hensikten med dette vedlegget er å beskrive regler for nummerering og merking av signal.

I de tilfeller det bygges et nytt sikringsanlegg på en strekning som opprinnelig har tre-talls merking og det finnes ledige nummer tillates det at lyssignal i det nye anlegget merkes på tilsvarende måte.

2 Merking av lyssignaler

2.1 Generelle regler

a) Følgende lyssignal skal ha merke i form av bokstav og/eller tall (arabiske):

 1. Hovedsignal
 2. Forsignal (frittstående)
 3. Repetersignal
 4. Togsporsignal
 5. Høyt skiftesignal (frittstående)
 6. Dvergsignal (frittstående)
 7. Planovergangsignal (se Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg)
 8. Enkelt innkjørsignal (se Signal/Prosjektering/Andre anlegg)
 9. Rasvarslingssignal (se Signal/Prosjektering/Andre anlegg)
 10. Tunnelportsignal (se Signal/Prosjektering/Andre anlegg)
 11. Midlertidig innkjørsignal (se TJN, kapittel 8, 8.17)
 12. Midlertidig utkjørsignal (Se TJN, kapittel 8, 8.18)

2.2 Hovedsignal

a) Hovedsignal skal merkes med nummer bestående av fire eller flere sifre, hvor sifrene har følgende betydning:

 1. Først siffer (første og andre siffer ved femsifret) er et strekningsnummer.
 2. Andre og tredje siffer (tredje og fjerde ved femsifret) angir stasjonens nummer.
 3. Fjerde siffer (siste siffer ved femsifret) indikerer signaltypen, se tabell 1.

b) Hovedsignalets nummer skal være unikt.

Unntak:
 1. Utkjørhovedsignal på samme stasjon som kun kan vise signal til en og samme strekning kan ha samme nummer.

c) Hovedsignal skal være merket med stasjonens stedskode.

d) Innkjørhovedsignal, utkjørhovedsignal og blokksignal skal merkes med bokstav som beskrevet i tabell 1.

e) De bokstavene som er tillatt å benytte for de forskjellige signaltypene skal prioriteres i stigende alfabetisk rekkefølge.

f) De sifrene som er tillatt å benytte for de forskjellige signaltypene skal prioriteres i økende rekkefølge.

g) Hovedsignal på dobbeltsporet strekning som kun gjelder for kjøring på venstre spor i kjøreretningen skal ha den samme bokstav som hovedsignalet for kjøring på høyre spor i kjøreretningen med en ”U” foran bokstavmerket.

Innkjørhovedsignal som gjelder for kjøring fra venstre hovedspor skal merkes ”U” foran bokstaven.

h) Indre hovedsignal som står i avhengighet til utkjørhovedsignal kan ha bokstav i tillegg til nummer.

i) Hovedsignal skal gis bokstav og tredje og fjerde siffer som vist i tabell 1.

For femsifret nummer gjelder tabellen fjerde og femte siffer

Tabell 1: Nummerering av hovedsignal
Signal Km. retn.1 Spor2 Tredje siffer3 Fjerde siffer Bokstav Alternativ bokstav
Innkjørhovedsignal Ø Enkelt Fortløpende fra 0 1 A -
A Enkelt Fortløpende fra 0 2 B -
Ø Dbl. H 0, 2, 4, 6, 8 1 A C, E, G, I, K

(ev. med U foran)

Ø Dbl. V 1, 3, 5, 7, 9 1 UA
A Dbl. H 0, 2, 4, 6, 8 2 B D, F, H, J

(ev. med U foran)

A Dbl. V 1, 3, 5, 7, 9 2 UB
Utkjørhovedsignal Ø Enkelt Fortløpende fra 0 3 L N, P, T, X, Ø
A Enkelt Fortløpende fra 0 4 M O, S, Y, Æ
Ø Dbl. H 0, 2, 4, 6, 8 3 L N, P, T, X, Ø

(ev. med U foran)

Ø Dbl. V 1, 3, 5, 7, 9 3 UL
A Dbl. H 0, 2, 4, 6, 8 4 M O, S, Y, Æ

(ev. med U foran)

A Dbl. V 1, 3, 5, 7, 9 4 UM
Indre hovedsignal4 Ø Enkelt Fortløpende fra 0 5 Ingen -
A Enkelt Fortløpende fra 0 6 Ingen -
Ø Dbl. H 0, 2, 4, 6, 8 5 Ingen -
Ø Dbl. V 1, 3, 5, 7, 9 5 Ingen -
A Dbl. H 0, 2, 4, 6, 8 6 Ingen -
A Dbl. V 1, 3, 5, 7, 9 6 Ingen -
Blokksignal Ø Enkelt Fortløpende fra 05 7 A -
A Enkelt Fortløpende fra 0 8 B -
Ø Dbl. H 0, 2, 4, 6, 8 7 A C, E, G, I, K

(ev. med U foran)

Ø Dbl. V 1, 3, 5, 7, 9 7 UA
A Dbl. H 0, 2, 4, 6, 8 8 B D, F, H, J

(ev. med U foran)

A Dbl. V 1, 3, 5, 7, 9 8 UB

1Ø = økende kilometer, A = avtagende kilometer

2Enkelt = enkeltsporet strekning, Dbl. H/V = Dobbeltsporet strekning, henholdsvis høyre eller venstre hovedspor

3Dersom signal med likt fjerde siffer er plassert på linje på tvers av sporene skal signalet lengst til høyre benytte det laveste sifferet. Dersom signalene gjelder for kjøring i eller fra togspor skal tredje siffer følge togspornummeret.

4Dersom indre hovedsignal står i avhengighet til utkjørhovedsignal kan det benyttes ledig bokstav i bokstavserien for utkjørhovedsignal.

5Lavest nummer nærmest den stasjonen som bestemmer de to første sifrene.

2.3 Repetersignal

a) Repetersignal skal merkes med samme bokstav og/eller nummer og stedskode som tilhørende hovedsignal.

b) Repetersignalet skal merkes med ”Rep” foran bokstaven og/eller nummeret.

2.4 Forsignal

a) Frittstående forsignal skal merkes med samme bokstav og/eller nummer og stedskode som tilhørende hovedsignal.

b) Forsignal som er plassert på samme mast som foregående hovedsignal skal ikke merkes.

2.5 Forsiktig kjøring

Forsiktig kjøring skal ikke merkes med bokstav eller tall.

2.6 Linjesignal

Linjesignal skal ikke merkes med bokstav eller tall.

2.7 Togsporsignal

a) Togsporsignal skal merkes med samme bokstav og/eller nummer som tilhørende hovedsignal.

b) Når togsporsignalet er merket med bokstav skal det også merkes med nummer foran bokstaven som viser hvilke togspor signalet gjelder for.

Er togsporsignalet merket bare med nummer skal spornummeret angis foran tallet med bindestrek imellom.


2.8 Høyt skiftesignal

a) Frittstående høyt skiftesignal skal merkes med bokstaven ”Z”, og en bokstav eller et nummer som viser hvilke område skiftesignalet gjelder for.

b) Når bokstav benyttes i tillegg til ”Z” skal:

 1. ”L”, ”N”, ”P”, ”T” eller ”X” benyttes for skiftesignal i stasjonsenden med høyest kilometer.
 2. ”M”, ”O”, ”S”, ”Y” eller ”Æ” benyttes for skiftesignal i stasjonsenden med lavest kilometer.

c) Når nummer benyttes i tillegg til Z skal:

 1. ”0”, ”2”, ”4”, ”6” eller ”8” benyttes for skiftesignal i stasjonsenden med høyest kilometer (eventuelt som siste siffer i et nummer).
 2. ”1”, ”3”, ”5”, ”7” eller ”9” benyttes for skiftesignal i stasjonsenden med lavest kilometer (eventuelt som siste siffer i et nummer).

2.9 Dvergsignal

a) Frittstående dvergsignal skal merkes på en av følgende måter:

Firesifret tallkode.
Bokstaven ”R” og et nummer fortløpende fra 1 og oppover.

b) Ved bruk av firesifret tallkode har sifrene følgende betydning:

 1. Første og andre siffer angir stasjonens nummer.
 2. Tredje og fjerde siffer angir signalets plassering i lengderetning på stasjon med oddetall i kilometerretning og partall mot kilometerretning.
Ved signalplassering på linje på tvers av sporene skal signalet lengst til høyre benytte det laveste nummeret.

c) Ved bruk av bokstaven R og et tall angir tallet signalets plassering i lengderetning på stasjon med oddetall i kilometerretning og partall mot kilometerretning.

Ved signalplassering på linje på tvers av sporene skal signalet lengst til høyre benytte det laveste nummeret.

d) Når dvergsignal er plassert på samme mast som hovedsignal skal det ikke merkes med bokstav eller tall.

2.10 Avvikende kjørehastighet

Avvikende kjørehastighet skal ikke merkes med bokstav eller tall.

2.11 Sporvekselsignal

Sporvekselsignal skal ikke merkes med bokstav eller tall.

2.12 Sporsperresignal

Sporsperresignal skal ikke merkes med bokstav eller tall.

2.13 Midlertidig lyssignalanlegg

Midlertidig lyssignalanlegg merkes i henhold til TJN, kapittel 8.

2.14 Avsporingssignal

Avsporingssignal skal ikke merkes med bokstav eller tall.

2.15 Middelkontrollampe

Middelkontrollampe skal ikke merkes med bokstav eller tall.

3 Merkenes utforming

Avsnittet gir en oversikt over forskjellige merker, dimensjoner, tall- og bokstavstørrelse, detaljtegning og F-nummer.

Tabell 2: Oversikt over merkeskilt
Bruksområde/navn

Tegningsnr.

Bilde Dimensjoner Størrelse og F-nummer Skilt m/tekst

F.nr.

Bokstav Tall Indeks
Hoved- og forsignal, enkelt innkjørsignal og repetersignal for hovedsignal, alt. 1./Identifikasjonsskilt

S.800205

JD550 6a2 01.png 800 x 455 mm

F.nr. 824.248.940

H140 H140
Hoved- og forsignal, enkelt innkjørsignal og repetersignal for hovedsignal, alt. 2./Identifikasjonsskilt

S.800206

JD550 6a2 02.png 800 x 325 mm

F.nr. 824.248.950

H140 H140
Hovedsignal og forsignal for blokkpost/Identifikasjonsskilt

S.800207

JD550 6a2 03.png Ø 600 mm

F.nr. 824.248.960

H140 H140
Blokksignal

S.41880 Bl.2

JD550 6a2 04.png Ø 300 mm u/tekst m/5” klammer

F.nr. 708.215.16

H140

824.250.11- 824.250.20

Hovedsignal

S.41880 Bl.4

JD550 6a2 05.png 200 x 300 mm

u/tekst m/5” klammer F.nr. 708.215.15

H210

824.251.61- 824.251.89

S.41880 Bl.5 JD550 6a2 06.png 200 x 300 mm

u/tekst m/5” klammer F.nr. 708.215.15

H140

824.250.11- 824.250.20

S.41880 Bl.6 JD550 6a2 07.png 240 x 300 mm

u/tekst m/5” klammer F.nr. 708.215.17

H210

824.251.61- 824.251.89

H140

824.251.31- 824.251.59

Dvergsignal

S.41880 Bl.7

JD550 6a2 08.png 100 x 180 mm

u/tekst m/3” klammer F.nr. 708.216.13

H70

824.251.01- 824.251.29

H70

824.251.01- 824.251.29

Planovergangsskilt

S.38443

JD550 6a2 09.png 360 x 400 mm

m/tekst

H350

824.216.51

Planovergangssignal

S.41880 Bl.8

JD550 6a2 10.png 200 x 300 mm

u/tekst m/5” klammer F.nr. 708.215.15

H140

824.251.53

Rasvarslingssignal

S.9395

JD550 6a2 11.png 400 x 400 mm

m/tekst

824.248.77
Repetersignal

S.41880 Bl.9

JD550 6a2 12.png 100 x 180 mm

u/tekst m/3” klammer F.nr. 708.216.13

H70

824.251.91

Skiftesignal

S.41880 Bl.10

JD550 6a2 13.png 200 x 300 mm

u/tekst m/5” klammer F.nr. 708.215.15

H140

824.251.13- 824.251.59

H70

824.251.01- 824.251.29

Togveisluttsignal

S.38443

JD550 6a2 14.png 360 x 400 mm

m/tekst

H350

824.216.50

Togsporsignal

S.41880 Bl.11

JD550 6a2 15.png 100 x 180 mm

u/tekst m/3” klammer F.nr. 708.216.13

H70

824.251.01- 824.251.29

H70

824.250.01- 824.250.10