Signal/Prosjektering/Togdeteksjon/Akselteller

1 Innledning

1.1 Hensikt og omfang

Dette vedlegget beskriver tekniske krav ved bruk av akselteller.

1.2 Systembeskrivelse

Figur 1: Systemoversikt akselteller

Med akselteller menes et system for togdeteksjon som teller aksler inn og ut av det sporavsnittet som skal detekteres. Sporavsnitt detekteres som belagt eller fritt avhengig av om antallet aksler telt inn stemmer overens med aksler telt ut av sporavsnittet. Ved overskudd av aksler på et sporavsnitt er sporavsnittet detektert som belagt.

Akseltellersystem består av et tellepunkt i sporet og en evalueringsenhet.

1.2.1 Tellepunkt

Et tellepunkt er grensen for ett deteksjonsavsnitt/sporavsnitt. Et tellepunkt består som regel av en hjuldetektor og en tilpasningsenhet. Et tellepunktet er normalt felles for to nabosporavsnitt.

1.2.2 Evalueringsenhet

En evalueringsenhet plasseres i teknisk rom, vanligvis sammen med tilhørende forriglingsutrustning. Evalueringsenheten behandler informasjonen fra tellepunktet og avgjør om et sporavsnitt skal ha status som belagt eller fritt. Evalueringsenheten utgjør også grensesnittet mot sikringsanlegget, og sørger for strømforsyning til hjuldetektor og eventuell tilpasningsenhet.

1.2.3 Tilpasningsenhet

En tilpasningsenhet benyttes i enkelte akseltellersystem mellom hjuldetektor og evalueringsenheten. Hensikten er å kunne justere nivåene på strømforsyningen til hjuldetektoren, og informasjonen fra denne til evalueringsenheten.

1.2.4 Hjuldetektor

En hjuldetektor kan detektere en ferromagnetisk masse, som for eksempel et hjul på et kjøretøy. Detektoren kan som regel også detektere eventuell bevegelse og retning på bevegelsen av den ferromagnetiske massen. Hjuldetektoren plasseres normalt i skinnelivet.

I referanser er leverandørens dokumentasjon listet opp. For videre informasjon henvises det til leverandørens dokumentasjon.

1.3 Referanser

Referansene nedenfor viser til leverandørs dokumentasjon på originalspråket. Hele eller deler av overnevnte dokumentasjon kan foreligg på norsk.

1.3.1 Alcatel Az LM

Tabell 1: Alcatel Az LM
Ref. Tittel Versjon/dato
[1] Az LM: Product Description 3CR 01800 AGAA DEAFQ, Ed.1,

Dato: 12.05.05

[2] Az LM: Engineering 3CR 01800 AGAA GAAFQ, Ed.2

Dato: 12.05.05

[3] Az LM: Installation and Commissioning 3CR 01800 ACAA RJAFQ, Ed.3,

dato 12.01.05

[4] Az LM: Maintenance Guide 3CR 01800 ACAA REAFQ, Ed.4

Dato 11.03.05

[5] Az LM: Operating Instructions 3CR 01800 AGAA PCAFQ, Ed.5

Dato 02.02.05

[6] Zp30H: Installation Guideline 3CR 01820 ADAA RJAFQ, Ed.4

Dato 28.08.06

[7] ACE/AZA: Detailed Description 3CR 01818 ACAA DEAFQ, Ed.3

Dato 12.01.05

1.3.2 Siemens Az S 350 U

Tabell 2: Siemens Az S 350 U
Ref. Tittel Versjon/dato
[1] System Description Az S 350 U A25552-C605-U1-2-7629

Dato: 2004-09-30

[2] Maintenance Instructions Az S 350 U A25552-C605-U1-4-7620

Dato 2005-08-30

[3] General Installation Document

Az S 350 U

A25552-C605-U1-5-7632

Dato: 2005-08-08

[3] SAR-O for German Federal Railways /

DB AG, Az S 350 U

A25552-C605-U1-8-7685

Dato: 2005-12-13

[5] Operating and Service Manual

ZP 43 V

A25063-B216-H21-4-76N9,

Dato: 2005-07-25

2 Prosjekteringsregler

2.1 Generelt

a) Prosjektering av akseltellersystemet skal gjennomføres i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

b) Grensesnittet mot annen type togdeteksjon skal utføres på en slik måte at minimum ett av sporavsnittene detekterer det rullende materiellet.

c) Grensesnittet mot sporfelt som system for togdeteksjon, skal plasseres ved et innkjørhovedsignal og skal være utført som vist i figur 2 eller 3.

Skjøtene som er inntegnet i figurene er enten isolerte skjøter, eller det punktet hvor et sporavsnitt hvor skjøteløs overgangssone benyttes sikkert er belagt.
Figur 2: Grensesnitt mellom sporfelt (på blokkstrekningen) og akselteller (på stasjonen)
Figur 3: Grensesnitt mellom akselteller (på blokkstrekningen) og sporfelt (på stasjonen)

2.2 Plassering av hjuldetektor

a) Avstanden mellom tilkoblingskabel for vekselstrømsporfelt (95/105 Hz og 10/50 kHz) og likestrømssporfelt, og en hjuldetektor skal være ≥ 1 meter.

b) Avstand mellom en skinneskjøt og en hjuldetektor skal oppfylle leverandørens krav.

c) Avstand mellom den skinnen hjuldetektor er festet på og en annen skinne skal oppfylle leverandørens krav.

d) Avstand mellom en ledeskinne og en hjuldetektor skal oppfylle leverandørens krav.

e) En hjuldetektor skal aldri plasseres inne i en skinneforbinder (audiofrekvent sporfelt FTG S), og avstanden til forbinderens ytterste kabler skal være ≥ 1 meter, se eksempel i figur 4.

Figur 4: Avstand fra forbinder (FTG S) til tellepunkt

f) En hjuldetektor skal aldri plasseres inne i en overgangssone for skjøteløse sporfelt (audiofrekvent sporfelt TI21), og avstanden til tilkoblingskablene skal være ≥ 1 meter, se eksempel i figur.

Figur 5: Avstand fra skjøteløs overgangssone (TI21) til tellepunkt

3 Prosjektering av akseltellersporavsnitt

Dette avsnittet angir eksempler på hvordan sporavsnitt med akselteller skal prosjekteres.

3.1 Sporavsnitt ved hovedsignal og dvergsignal

a) Tellepunkt ved hovedsignal og dvergsignalskal plasseres rett ut for signalet. Plassering inntil 1 meter foran signalet eller inntil 2 meter bak signalet kan aksepteres. Unntak:

 1. Gjelder ikke ved plassering av tellepunkt ved innkjørhovedsignal når det samtidig er grensesnitt mellom akselteller og sporfelt, se generelt.
Figur 6: Hovedsignal eller dvergsignal ved isolert skjøt

3.2 Sporavsnitt i sporveksel

Figur 7: Sporavsnitt i sporveksel

3.3 Sporavsnitt ved sporsløyfe

3.3.1 Sporsløyfe med eget sporavsnitt

Figur 8: Sporsløyfe med eget sporavsnitt

3.3.2 Sporsløyfe uten eget sporavsnitt

Figur 9: Sporsløyfe uten eget sporavsnitt

3.4 Sporavsnitt i kryssveksel/sporkryss

Figur 10: Sporavsnitt i kryssveksel/sporkryss
Figur 11: Sporavsnitt i sporsløyfe med sporkryss
Figur 12: Sporavsnitt i sporsløyfe med eget sporavsnitt i sporkrysset

4 Prosjektering av grensesnitt mot forriglingsutrustning

Dette avsnittet angir eksempler på grensesnitt mellom et akseltellersystem og forskjellige forriglingsutrustninger.

4.1 Relebaserte sikringsanlegg

a) Grensesnittet mellom et akseltellersystem og et relebasert sikringsanlegg skal utføres som vist i figur 15, 16 eller 17.

Figur 13: Grensesnitt mellom akselteller og relebasert sikringsanlegg (m/repeterrele)
Figur 14: Grensesnitt mellom akselteller og relebasert sikringsanlegg (styring av opprinnelig sporfeltrele (JRV))
Figur 15: Grensesnitt mellom akselteller og relebasert sikringsanlegg (styring av opprinnelig sporfeltrele (JRK))

4.2 Sikringsanlegg SIMIS C

a) Grensesnittet mellom et system for akselteller og sikringsanlegg SIMIS-C skal utføres som vist i figur 18.

Figur 16: Grensesnitt mellom akselteller og sikringsanlegg SIMIS-C

4.3 Sikringsanlegg Ebilock 850 og Ebilock 950

a) Grensesnittet mellom et system for akselteller og sikringsanlegg Ebilock 850 eller Ebilock 950 skal utføres som vist i figur 19.

Figur 17: Grensesnitt mellom akselteller og sikringsanlegg Ebilock 850 og Ebilock 950

4.4 Sikringsanlegg NSB-94 og Merkur

a) Grensesnittet mellom et system for akselteller og sikringsanlegg NSB-94 eller Merkur skal utføres som vist i figur 20.

Figur 18: Grensesnitt mellom akselteller og sikringsanlegg NSB-94 og Merkur

4.5 Betjeningsanlegg

a) Grensesnitt mellom akseltellersystemet og betjeningsanlegget skal være utført slik at følgende statusinformasjon fra akseltellersystemer kan overføres til betjeningsanlegget i tillegg til belagt og fritt sporavsnitt:

 1. Feil
 2. Forberedende resett aktivert

b) Grensesnitt mellom akseltellersystemet og betjeningsanlegget skal være utført slik at følgende ordre kan overføres:

 1. Forberedende resett

c) Ordren om forberedende resett skal utføres med to separate ordre på følgende måte:

 1. Ved skjermbasert anlegg skal to forskjellige ordre benyttes med følgende formål:
  a. Aktiver forberedende resett (aktiv i 10 sekunder)
  b. Iverksett forberedende resett
 2. Ved stillerapparat skal to forskjellige ordre benyttes med følgende formål:
  a. Aktiver forberedende resett (fjærende trykknapp, felles for alle sporavsnitt)
  b. Iverksett forberedende resett (fjærende trykknapp for hvert enkelt sporavsnitt)