TABELL:Passeringstid over planoverganger

Tabell: Passeringstid over planoverganger
Trafikant Passeringstid, t [s]
Myke trafikanter
5 1)
Moped, motorsykkel
Snøscooter, ATV
Personbil med og uten henger (P)
Varebil
5
Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L)
10 2)
Traktor med og uten henger
Andre landbruks- og skogbruksmaskiner
Buss
Vogntog (VT)
15 2) 3)

1) Ved fotgjengerovergang med over 50 passeringer per døgn (større arbeidsplasser, idrettsanlegg, badeplasser, pleiehjem, skoler eller lignende) skal det gjøres en særskilt vurdering av om det er behov for økt passeringstid.

2) Innføring av ringerutine krever unntak fra Jernbaneinfrastrukturforskriften §3-6 i hvert enkelt tilfelle. Ringerutinen utformes i henhold til Krav i operativt regelverk for togframføring.

3) Ved dimensjonering for denne klassen skal man i tillegg vurdere følgende forhold knyttet til sikker passering:

  • veigeometri (bør være horisontalt lengdeprofil og vinkelrett kryssing, se Utforming av vei ved planovergang)
  • behov for ringerutine eller hovedsikkerhetsvakt (siktkrav bortfaller ved ringerutine eller bevoktning. Husk å ivareta sikt for andre trafikantgrupper)
  • midlertidig lavere kjørehastighet for tog (siktkrav endres i henhold til ny kjørehastighet for tog)