TABELL:Telefarlighetsklassifisering

Denne tabellen beskriver klassifisering av telefarlighet.

Tabell: Telefarlighetsklassifisering
Masseprosent (av materiale < 19,0 mm)
Benevnelse Teleklasse < 0,02 mm < 0,2 mm Eksempel på jordarter
Ikke telefarlig
T1
≤ 3 %
Sand
Grus
Torv
Myrjord
Litt telefarlig
T2
> 3 - ≤ 12 %
Sand
Grus
Morene (sandig, grusig)
Middels telefarlig
T3
> 12 %
< 50 %
Sand
Morene (leirig)
Leire med mer enn 40 % < 0,002 mm
Meget telefarlig
T4
> 12 %
> 50 %
Leire med mindre enn 40 % < 0,002 mm
Silt
Morene (siltig)