TRV:00056

ID TRV:00056
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Utslipp av driftsvann, drens- og vaskevann fra tunneler: Det skal søkes om utslipp av driftsvann, drens- og vaskevann, både for midlertidig og permanent situasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt I henhold til forurensningsloven §11 må det søkes konsesjon for utslipp av driftsvann, drens- og vaskevann fra tunneler dersom utslippene er, eller kan være, til skade for miljøet.

Det kan være et alternativ å utarbeide risikoanalyser, tiltaks- og kontrollplaner for et anlegg, for på den måten dokumentere at virksomheten ikke trenger tillatelse etter § 11 jf. § 8. En slik dokumentasjon må imidlertid godkjennes av Statsforvalteren.

Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Ytre miljø
Nyttige lenker NFF Teknisk rapport nr.9 Behandling og utslipp av driftsvann fra tunnelanlegg

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)