TRV:02052

ID TRV:02052
Bok 520
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved å sikre seg mot ekstremt ugunstige egenskaper kan kurven som svarer til 1,6 x Zgrus gitt i figur 4 benyttes. Kurven gjelder for dimensjonering av tykkelse av frostsikrings- og forsterkningslag med sprengstein, under forutsetning av at følgende er tilfredsstilt:
  • steinmassene er velgraderte, slik at bl.a. indre konveksjon forhindres
  • overflate og grøfteskråninger av banelegemet tettes, slik at varmetap ved konveksjon og frostinntrengning fra siden minimaliseres. For tetting av sideskråninger, se avsnitt 3.3.

Dimensjoneringskurven gjelder for det aktuelle konseptet med 700 mm forsterkningslag av stein 0 - 300 mm og frostsikringslag av stein med maksimal steinstørrelse 500 mm eller inntil 2/3 av lagtykkelsen.

Inngangsdata for dimensjoneringskurven er 100 års frostmengde i luft. Effekten av temperaturforskjell mellom luft og overflate er inkludert i kurven gitt i figur 4.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon