TRV:02094

ID TRV:02094
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved bruk av lukket linjegrøft over lengre strekninger (f.eks. i forbindelse med stasjonsanlegg/ holdeplasser, bygging av plattformer i dype skjæringer m.m.) skal denne utføres som en lukket grøft med drensledning eller en kombinert drens-/overvannsgrøft.
  1. Utførelse: Dimensjonen på drensledningen skal være minimum 150 mm.
  2. Utførelse: Grøften skal fylles med åpne, vanngjennomtrengelige (permeable) masser helt opp slik at overflatevann lett kan slippe ned til ledningen.
  3. Utførelse: Det skal legges fiberduk mot bunn og sider av grøften for å redusere faren for inntrengning av jordmaterialer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon