TRV:02736

ID TRV:02736
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst
Snø fra veien deponeres på veiskulderen eller kjøres bort. Denne framgangsmåten kan være aktuell når veiplanleggeren ønsker minst mulig avstand mellom spormidt og skråningstopp på vei, og når nærføringen bare omfatter en kortere strekning.
Når det forekommer en sikringsanordning, blir den totale nødvendige avstand fra spormidt til skråningstopp a '"`UNIQ--nowiki-00000000-QINU`"' b.

Framgangsmåte F2 – Snø fra veien deponeres på veiskulder eller kjøres bort: Det bør settes opp et høyt flettverksgjerde som er 1,8 m eller høyere på veiskulderen, ref. Figur: Framgangsmåte F2 - Minimumsavstand mht. jernbanens og veiens behov for snørydding:

Framgangsmåte F2 - Minimumsavstand mht. jernbanens og veiens behov for snørydding
Gjerdet har følgende hensikt:
  • å unngå at veifarende og jernbanens reisende eller personale blir skadet som følge av snøbrøyting på henholdsvis jernbanen eller veien
  • å unngå at arealet mellom jernbanen og veien blir benyttet til deponering av snø fra veien
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre plass til snødeponering mellom den spornære veien og jernbanesporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei#Hensyn til jernbanens og veiens arealbehov for snørydding