TRV:02784

ID TRV:02784
Bok 522
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Langtidsstabilitet: Jordskjæringers langtidsstabilitet bør sikres ved å ha godt fungerende dreneringsanlegg, samt kontroll på overflatestabiliteten.
Fare for utglidninger i skjæringer øker dersom dreneringsanleggene forfaller, eller ved tele og teleløsning i frostaktive jordarter.

Aktuelle tiltak kan være:

  • utslaking av skråning dersom terreng- og naboforhold ligger til rette
  • masseskifting med stabile grusmasser, eventuelt pukkstein og fiberduk i skråningen
  • anlegge lukkede drensgrøfter i skråningen og eventuelt overvannsgrøft på toppen av skjæringen
  • grunnforsterkning og forstøtninger (støttemurer, spuntvegger)
  • vedlikehold og kontroll av dreneringssystem
Prinsipper for stabilisering av jordskjæringer er også beskrevet i kap. 8 Stabilitet i Underbygning/Prosjektering og bygging.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre jordskjæringers stabilitet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Banelegeme#Jordskjæring og –skråning