TRV:02785

ID TRV:02785
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Kartlegging av rasfare: Ved kartlegging av rasfare skal kartleggingsverktøy for vurdering av ras i skjæringer/sideterreng benyttes. Risikovurdering og kost-nytte-analyse basert på sannsynligheten for ras, slik den er vurdert av ingeniørgeolog, sammen med konsekvensberegninger, legges til grunn for å komme fram til hvor det vil være størst effekt av tiltak.
Veilederen beskriver framgangsmåten for kartleggingen som omfatter en vurdering av konsekvensfaktorer og en kartlegging der størrelsen på ras og sannsynligheten for ras vurderes. Det tiltaket som anbefales for å fjerne eller redusere risikoen inngår også sammen med en vurdering av vedlikeholdsinnsatsen før og etter at tiltaket er gjennomført.

Veilederen angir detaljert hvordan slike inn-data skal skaffes til veie og mates inn i et regneark. Som et resultat fås

  • beregnet sannsynlighet for ras
  • beregnet konsekvens av ras
  • tiltakskostnad og
  • nytte-/kostnadsverdi

Resultater av raskartlegging benyttes for prioritering av tiltak.

Det vises for øvrig til beskrivende veiledning til raskartlegging i tunneler og skjæringer/sideterreng, vedlegg b.

Registreringsskjema for kartlegging av sideterreng, se vedlegg c: Rasvurdering i fjellskjæring/sideterreng (pdf)

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Banelegeme#Naboterreng/sideterreng